1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41

III.7.9 Proiecte de dezvoltare a capacităţii administrative

III.7.10 Proiecte de cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională.


IV. COERENŢA ŞI CONFORMITATEA CU POLITICILE NAŢIONALE ŞI EUROPENE


IV.1 Corespondenţa cu politicile comunitare şi acquis-ul comunitar


IV.1.1 Corespondenţa cu politicile comunitare


Priorităţile, domeniile de intervenţie şi măsurile prevăzute în cadrul strategiei de dezvoltare economico-socială a Judeţului Dolj au fost elaborate ţinând seama de principalele politici şi linii strategice ale Uniunii Europene. Tabelul de mai jos arată corespondenţa între Axele Prioritare din Strategia de dezvoltare a Judeţului Dolj şi politicile EU, evidenţiind documentele europene cele mai relevante.

IV.1.2 Corespondenţa cu acquis-ul comunitar


Acquis-ul comunitar reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea instituţiilor UE, acţiunile şi politicile comunitare, şi constă în:

În România, acest ansamblu de norme a întrat în totalitate în vigoare o dată cu aderarea României la UE, începând cu 1 ianuarie 2007. Mai în detaliu, Directivele se aplică în mod automat din data aderării, în timp ce Regulamentele sunt adoptate prin adaptarea/modificarea legislaţiei naţionale în domeniile de interes reglementate la nivel comunitar. Trebuie, totuşi, subliniat faptul că, pentru unele capitole din acquis, în special mediu şi agricultură, România a negociat cu Comisia Europeană unele derogări, ce constau în perioade de tranziţie la dispoziţia României pentru alinierea cu prevederile comunitare în domeniile respective.

Având în considerare faptul că acquis-ul comunitar se implementează inclusiv prin aplicarea Regulamentelor, Directivelor şi Politicilor europene, precum şi a faptului că Strategia de dezvoltare a Judeţului Dolj a fost elaborată conform acestor politici comunitare, reiese că Strategia de dezvoltare a Judeţului Dolj este coerentă şi cu acquis-ului comunitar. Mai mult, Strategia Judeţului Dolj va promova conformarea cu acquis-ul comunitar pentru acele capitole cărora le-au fost acordate perioade de tranziţie (în special, mediul şi agricultură), la scadenţe negociate cu Comisia Europeană.

IV.2 Contribuţia la obiectivele orizontale


Strategia Consiliului Judeţean Dolj de dezvoltare economico-socială a fost elaborată în conformitate cu politicile şi liniile directoare ale UE. În special, o atenţie sporită a fost dedicată la asigurarea integrării şi respectării, inclusiv în faza de implementare, a principiilor orizontale prevăzute în cadrul Regulamentul CE 1083/2006, articolele 16 şi 19, privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei şi non – discriminarea.

IV.2.1Dezvoltare durabilă


Dezvoltarea durabilă reprezintă acea dezvoltare care întâmpină nevoile prezente fără să compromită posibilitatea că generaţiile viitoare să întâmpine nevoile lor specifice, cu alte cuvinte, asigurând ca dezvoltarea actuală nu afectează posibilităţile de dezvoltare ale generaţiilor viitoare. Conceptul dezvoltării durabile priveşte unele subiecte de mare importanţă pentru cetăţeni şi nu se reduce la protecţia mediului, concentrându-se, dimpotrivă, şi pe alte aspecte privind dimensiunea economică şi socială a dezvoltării.

Strategia Consiliului Judeţean Dolj urmăreşte dezvoltarea durabilă în cadrul tuturor priorităţilor din strategia sa, ţinând seama de cele trei dimensiuni (mediu, economic şi social), şi deci reflectând natura sa orizontală.

În special, Strategia îşi propune următoarele:

Relevanţa principiului este de asemenea reflectată prin criteriile specifice identificate pentru prioritizarea proiectelor: în cadrul fiecărui Domeniu Major de Intervenţie, a fost inclus un criteriu specific care să acorde o valoare deosebită şi, deci, să permită prioritizarea acelor proiecte având un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principului dezvoltării durabile.


IV.2.2 Oportunităţi egale


Principiul orizontal al egalităţii de şanse este conţinut în legislaţia românească, care stabileşte dreptul cetăţenilor să participe la viaţa economică şi socială, fără discriminare.

Strategia Consiliului Judeţean Dolj respectă principiul egalităţii de şanse şi de non discriminare în cadrul tuturor axelor prioritare. În particular, Strategia:


Mai mult, Strategia va promova egalitatea de şanse incluzând acest principiu ca şi criteriu pentru prioritizarea proiectelor, în toate Domeniile Majore de Intervenţie, atribuind un punctaj mai mare acelor proiecte care au un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

IV.2.3 Societate informaţională


În prezenta perioadă de programare 2007-2013, societatea informaţională nu reprezintă o prioritate orizontală stricto sensu. Totuşi, promovarea TIC este considerată de UE o prioritare strategică pentru perioada 2007-2013, deoarece diseminarea Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţii – TIC – în sistemul economic reprezintă un factor cheie pentru a îmbunătăţi nivelul productivităţii precum şi gradul de competitivitate economică. De aceea, Comisia Europeană promovează integrarea principiului dezvoltării societăţii informaţionale în cadrul tuturor politicii ale UE (principiul „mainstreaming”), având în vedere că accesul larg la TIC contribuie la incluziunea socială şi poate reduce efectele negative ale periferialităţii geografice.

Priorităţile strategice din cadrul Strategiei Consiliului Judeţean Dolj vor sprijini diseminarea TIC, prin mai multe intervenţii specifice, cum ar fi următoarele:


IV.3 Corespondenţa cu politicile naţionale


IV.3.1 Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

III.7.8 Proiecte de dezvoltare a resurselor umane - Draft strategy

səhifə39/41
tarix13.05.2018
ölçüsü4.63 Mb.

III.7.8 Proiecte de dezvoltare a resurselor umaneDenumirea proiectuluiPropunătorValoarea (mii euro)Documentaţia existentă1


Dezvoltarea unui pachet de măsuri active concentrate pe informarea şi stimularea mobilităţii profesionale a populaţiei rurale pentru promovarea profesiilor non agricole tradiţionale în zone rurale

Sugerat de consultant2Introducerea în şcoli a cursurilor de protecţia mediului

Primăria Filiaşi3Promovarea voluntariatului ca factor de învăţare non formală

Primăria Filiaşi4Acţiuni pentru sprijinirea elevilor/studenţilor în accesarea la internet

CLIMM5Studii periodice pentru analiza necesarului de forţă de muncă / domenii de activitate

CLIMM6Implementarea unor programe pentru dezvoltarea spriritului antreprenorial

CLIMM7Dezvoltarea unor programe de educare a populaţiei pentru utilizarea tehnologiilor de comunicare şi informaţiei

CLIMM8Dezvoltarea unor programe de specializare în domeniul comunicării

CRFPA Oltenia
Denumirea proiectuluiPropunătorValoarea (mii euro)Documentaţia existentă1


Elaborarea/Actualizarea planului de formare profesională a funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Dolj / Administraţiilor publice locale

Sugerat de consultant2Promovarea şi coordonarea asocierii între administraţiile publice locale din Judeţul Dolj pentru a dezvolta proiecte comune

Sugerat de consultant3Crearea la nivel judeţean sau regional a unui Organism de Dezvoltare Economică şi Socială – cu participarea factorilor responsbaili – administraţive, societatea civilă, partide politice, sindicate, mediul afacerilor

SOCER
Denumirea proiectuluiPropunătorValoarea (mii euro)Documentaţia existentă1


Promovarea cooperării între actori economici şi instituţionali români şi bulgari (participarea conjunctă la târguri internaţionale; dezvoltarea sectoarelor economice complementare si cu înaltă valoare adăogată etc..)
2Constituirea de parteneriate, schimburi de bune practici

ATO3Încurajarea dezvoltării unor incubatori de afaceri cu caracter transfrontalier româno-bulgar

SOCERAxa Prioritară din Strategia de dezvoltare economico-socială a Judeţului DoljPolitica Europeană - Documente de bază1. CompetitivitateDecizia 2000/819/CE privind Programul multianual pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial, în special pentru IMM (2001-2005)
Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii
Politica Industrială
Consiliul European de la Barcelona din 2002 – Comunicare CE „Mai multa cercetare în Europa – Obiectiv 3% din PIB” – COM (2002)499
Liniile Directoare Integrate pentru creşterea economică şi locurile de muncă 2005-2008
Propunerea pentru o Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului stabilind un Program Cadru pentru Competitivitate şi Inovare (2007-2013) (SEC(2005) 433)
Programul pentru Întreprinderi şi Inovare
Politica Agricolă Comună
Politica de Coeziune şi oraşele: contribuţia oraşelor la dezvoltarea şi locurile de muncă la nivelul regional (COM (2006) 385 Final)
Politica de coeziune în sprijinul Creşterii Economice şi Locurile de Muncă: Liniile Directoare Strategice, 2007-2013” (2005)

Strategia de la Lisabona – Liniile Directoare Strategice Integrate pentru Creşterea Economică şi Locurile de Muncă


2. Resurse UmaneStrategia Europeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Program de lucru detaliat pentru urmărirea obiectivelor sistemelor educaţiei şi formării în Europa până în 2010 (2002/C142/01)
Planul de Acţiune: Agenda Europeană pentru Antreprenoriat (COM (2004) 70 final)
Pactul European pentru Tineret (2005)
Carta Verde privind Egalitate şi Non Discriminare într-o Europa extinsă (2004)
Politica Europeană pentru Incluziunea Socială
Politica de coeziune în sprijinul Creşterii Economice şi Locurile de Muncă: Liniile Directoare Strategice, 2007-2013” (2005)

Strategia de la Lisabona – Liniile Directoare Strategice Integrate pentru Creşterea Economică şi Locurile de Muncă


3. Accesibilitate, Conectivitate şi Infrastructură SocialăCarta Albă a Politicii Europene de Transport (CE 2001)

  • Dezvoltarea echilibrată a tuturor modurilor de transport

  • Eliminarea blocajelor

  • Siguranţa în politică de transport

  • Globalizarea politicii de transport

Europa la intersecţie – Nevoia unui Transport Sustenabil (2003)


Concluziile Consiliului European de la Goteborg 2001
Reţelele de Transport Europene (TEN-T) – Axele şi Proiectele prioritare
Politica de coeziune în sprijinul Creşterii Economice şi Locurile de Muncă: Liniile Directoare Strategice, 2007-2013” (2005)

4. Mediul şi energiaAl-7-lea Program Cadru pentru Mediu
Strategia Europeană pentru o Dezvoltare Sustenabilă (SEDD) – Goteborg 2001
Directiva nr. 31/1998 privind depozitarea deşeurilor
Directiva nr. 62/1994 privind ambalaje şi deşeurile de ambalaje
Directiva nr.271/1991 privind epurarea apelor uzate urbane
Directiva nr.83/1998 privind calitatea apei destinată consumului uman
Directiva nr.80/2001 privind instalaţiile mari de ardere
O politică Energetică pentru Europa (COM (2007) 0001 Final)
Tratatul UE – Articolul 174
Tratatul de la Amsterdam (1995) – Reţelele Trans-Europene de Energie (TENs)
Decizia Consiliului 96/391/CE din 28 martie 1996 care stabileşte o serie de măsuri menite să creeze un context mai favorabil pentru dezvoltarea reţelelor trans-europene în domeniul energiei.
Propunerea pentru o Decizie a parlamentului European şi a Consiliului din 10 decembrie 2003, care stabileşte liniile directoare pentru reţelele de energia trans-europene şi abrogă Decizia nr. 96/391/CE şi Decizia nr.1229/2003/CE
Carta Verde privind Eficienţa Energetică (COM (2005) 265)
Energia pentru viitor: resurse renovabile de energie – Carta Albă care stabileşte o Strategie şi un Plan de acţiune Comunitar

Propunerea pentru o Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului despre eficienţa folosirii finale a energiei şi servicii legate de energia (COM (2003) 739)


Noul Program Cadru „Energia Inteligentă pentru Europa” 2003-2006 (COM (2002) 162) Decizia nr. 1230/2003/CE
Planul de Acţiune pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în Comunitatea Europeană (COM (2000) 247)
Eficienţa energetică în Comunitatea Europeană – Spre o Strategie pentru Folosirea Raţională a Energiei (COM (1998) 246)
Carta Verde privind resursele renovabile de energie (1996)
Politica de coeziune în sprijinul Creşterii Economice şi Locurile de Muncă: Liniile Directoare Strategice, 2007-2013” (2005)
Strategia de la Lisabona – Liniile Directoare Strategice Integrate pentru Creşterea Economică şi Locurile de Muncă

5. Capacitate AdministrativăCarta Albă privind Guvernarea
Politica de coeziune în sprijinul Creşterii Economice şi Locurile de Muncă: Liniile Directoare Strategice, 2007-2013” (2005)
Strategia de la Lisabona – Liniile Directoare Strategice Integrate pentru Creşterea Economică şi Locurile de Muncă

P.1 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştereP.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transportP.3 Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediuluiP.4 Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrativeP.5 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricolP.6 Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării1. CompetitivitateR

S

M

S

R

M

2. Resurse umaneM

S

S

R

M

M

3. Accesibilitate, Conectivitate şi Infrastructura SocialăM

R

S

M

M

M

4. Mediul şi EnergiaR

S

R

S

M

M

5. Capacitate AdministrativăS

S

S

R

S

M
?


iii-international-238.html

iii-international-242.html

iii-international-247.html

iii-international-251.html

iii-international-256.html