1 2 3 4 5

III ANALIZA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA - Investicionog

bet2/5
Sana24.12.2017
Hajmi0.71 Mb.

III ANALIZA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA 

382.


 

Maksimalni rok dospeća kod komercijalnih zapisa je ...? 

383.

  Da bi prodavao varijabilne anuitete, prodavac mora biti registrovan kod ...? I 

Komisije za HOV 

 

II.

 

Državne komisije za osiguranje 

III.

  Državne komisije za bankarstvo 

384.

 

Teorija vremenskih struktura kamatnih stopa koja bazira na shvatanju da - Investitori koji 

ulažu u dugi rok se razlikuju od onih koji imaju kratkoročni horizont investiranja se naziva ... ? 

385.


 

Koji od navednih iskaza su tačni, kada je reč o STRIPS -ima koje izdaje Trezor ...? I Kamata se 

plaća polugodišnje 

 

II.

 

Obveznice se emituju uz diskont 

III.

  Prihod od kamate se obračunava i oporezuje jednom godišnje 

IV.

 

Kamata je izložena riziku refinansiranja 

386.

 

Instrumenti tržišta novca investitorima obezbeđuju ...? 

387.

 

Dugovna HOV sa rokom dospeća do 1 godine je ...? 

388.

 

Federalni sistem za kreditiranje poljoprivrede «Federal Farm Credit System» obuhvata 

sledeće ... ? 

I Federal Land Banks 

II.

  Federal Intermediate Credit Banks 

III.

 

Banks for Cooperatives 

IV.

 

Federal Home Loan Banks 

389.

 

Svi navedeni iskazi vezani za Trezorske zapise su tačni OSIM ...? 

390.

 

Maksimalni iznos provizije prodavca prilikom prodaje varijabilnog anuiteta, prema pravilima 

NASD iznosi ... ? 

391.


 

Vremenska struktura kamatnih stopa zavisi od očekivanja o budućim stopama i 

makroekonomskih faktora - predstavlja osnove ... ? 

392.


 

Koji od navedenih iskaza su tačni, kada je reč o Trezorskim zapisima (T-bills) ...? I Rok 

dospeća je godinu dana ili manje. 

 

II.

 

Trezorski  zapisi  se  mogu  prevremeno  otkupiti  (call  opcija)  u  svakom  momentu  po 

nominalnoj vrednosti. 

III.


 

Trezorski zapisima se trguje uz diskont u odnosu nominalnu vrednost. 

IV.

  Za plaćanje u potpunosti garantuje Vlada SAD. 

393.

 

Instrument tržišta novca koji emituje vlada SAD je ...? 

394.

 

Koji od navedenih iskaza su tačni, kada je reč o HoV koje izdaje Federalni sistem banaka za 

kreditiranje farmi (Federal Farm Credit System Banks) ...? 

I Vlada SAD u potpunosti garantuje za isplatu navedenih HOV 

II.

  Jedna od banaka is navedenog sistema garantuje za isplatu navedenih HOV 

III.

 

Kamata je izuzeta od plaćanja saveznog i lokalnih poreza 

IV.  Istovremeno se izdaju dugoročne obveznice i kratkoročne diskontne obveznice. 

395.


 

Koji se od navedenih dužničkih instrumenata se emituju kao kuponski ...? I 

Trezorski zapis 

 

II.

 

Srednjoročna trezorska obveznica 

III.

  Dugoročna trezorska obveznica 

IV.

 

«STRIPS» 

396.

 

„Debenture" predstavlja ...? 

397.

 

Ukoliko se obveznica kupi po tržišnoj ceni i drži do dana dospeća - stvarani prinos biće jednak 

... ? 

 

398.


 

Kojim rizicima su izložene HOV koje izdaje Trezor SAD ... ? 

399.

  Zaokružite tačne stavove u vezi pojma "duration" ...? 

400.

 

Koji od navedenih iskaza su tačni, kada je reč o Agencijama vlade SAD i njihovim obavezama 

... ? 

I Fannie Mae je kompanija sa čijim akcijama se trguje i koje se kotiraju na New York Stock 

Exchange 

II.


 

Obavezama Ginnie Mae se trguje uz veći prinos nego kod Fannie Mae 

III.

  Obaveze agencija su direktno pokrivene od strane Vlade SAD 

IV.

 

HOV koje izdaje Ginnie Mae su kotirane i njima se trguje na New York Stock Exchange 

401.

 

Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Konveksnost pokazuje promene u odnosu cena - prinos 

II

 

- Modifikovana duracija ukazuje na približnu procentualnu promenu cene za datu promenu 

prinosa 


III

 

- Duži rok dospeća znači manju modifikovanu duraciju 

IV

 

- Duracija predstavlja prosečno vremensko trajanje plaćanja Zaokružite kombinaciju koja 

u potpunosti odražava stavove koji su tačni ... ? 

402.


 

Koji od navedenih iskaza su tačni, kada je reč o Agencijama vlade SAD i njihovim obavezama 

... ? 

I Fannie Mae je kompanija sa čijim akcijama se trguje i koje se kotiraju na New York Stock 

Exchange 

II.


 

Obavezama Ginnie Mae se trguje uz veći prinos nego kod Fannie Mae 

III.

  Obaveze agencija su direktno pokrivene od strane Vlade SAD 

IV.

 

HOV koje izdaje Ginnie Mae su kotirane i njima se trguje na New York Stock Exchange 

403.

 

Podela instrumenata duga prema emitentu je na ...? 

404.

 

Srednjoročna obveznica Vlade SAD sa rokom dospeća 5 godina i kuponom 8 V

2%, 

kotirana je 

101.4 - 101.8. Kolika je marža ...? 

405.


 

Ukoliko je konverziona cena konvertibilne obveznice čija je nominalna vrednost 1.000 

jednaka 100, a tekuća tržišna cena 8 - koliko iznosi konverzioni racio ...? 

406.


 

Ukoliko se kao obezbeđenje za izvršavanje obaveza koriste hartije od vrednosti takve 

obveznice se nazivaju ... ? 

407.


 

Prinos do dospeća obveznice (Yield to maturity) označava  ____________________ koja 

izjednačava kupovnu cenu obveznice sa ___________________ svih očekivanih godišnjih 

neto novčanih tokova. 

408.

  Obveznica sa nominalnom vrednošću od 1.000, kuponskom stopom od 9,50%, ima tekući 

prinos od 10%. Koliko iznosi tekuća tržišna cena ... ? 

409.


 

Srednjoročna obveznica Vlade SAD sa rokom dospeća 5 godina i kuponom 8 kotirana je 101,4 

- 101,8. Kupac kupuje 10 obveznica po prodajnoj ceni (ask price). Koliki je tekući prinos, 

zanemarujući provizije ... ? 

410.

  Koja od navedenih HOV se smatra direktnom obavezom Vlade SAD ... ? 

411.

 

Odnos stope kupona i tekuće tržišne cene kod obveznica sa kuponima naziva se ... ? 

412.

 

Srednjoročna obveznica Vlade SAD sa rokom dospeća 5 godina i kuponom 8 kotirana je 101,4 

- 101,8. Kupac prodaje 5 obveznica po kupovnoj ceni. Koliki iznos će dobiti kupac, 

zanemarujući provizije i obračunatu kamatu (accrued interest) ... ? 

413.

  Ukoliko je konverziona cena 40 za konvertibilnu obveznicu čija je nominalna vrednost 

1.000, a tekuća tržišna cena 20 - koliko iznosi konverzioni racio ...? 

414.


 

Koja od navedenih dužničkih hartija se emituje kao diskontna ... ? 

415.

  Reč «AIR» u prospektu o varijabilnom anuitetu označava ...?  

416.


 

Ako dođe do rasta kamatne stope, koja od navedenih HoV će imati najveći relativni 

(procentualni) pad vrednosti ... ? 

417.


 

Garantovana obveznica predstavlja ... ? 

418.

  Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Obaveza emitenta obveznice se sastoji da dobije kamatu i glavnicu 

II

 

- Emitenti korporativnih obveznica mogu uživati poreske prednosti 

III


 

- Prava vlasnika obveznica su mlađa od prava vlasnika običnih akcija 

IV

  - Kompanije može da kreira fond za otplatu obaveza po osnovu emitovanih dugoročnih 

obveznica 

Zaokružite kombinaciju koja u potpunosti odražava stavove koji su tačni ... ? 

419.

  Obveznica koja je osigurana pokretnom opremom najverovatnije će biti izdata od strane ... ? 

420.

 

Vlasnik varijabilnog anuiteta ima sva navedena prava OSIM ... ? 

421.

 

Podela instrumenata duga prema načinu plaćanju kamate je na ... ? 

422.

 

Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Povećanje kamatne stope dovodi do rasta cena obveznica 

II

 

- Cene obveznica sa većim rizikom biće niže nego onih kod kojih nema rizika 

III


 

- Ukoliko su veće stope inflacije - niže su realne stope prinosa obveznica 

IV

  - Smanjivanje kamatne stope dovodi do rasta cena obveznica Zaokružite 

kombinaciju koja u potpunosti odražava tačne stavove ... ? 

423.


 

Koji su od navedenih iskaza tačni, kada je reč o trgovini obveznicama koje su izdale 

Agencije Vlade SAD ... ? 

I Tržište je razvijeno, a marže su male 

II.  Trgovina je ograničena na primarne dilere 

III.


 

Sve HoV koje izdaje vlada SAD ili vladina agencija se kotiraju na 1/32 

IV.

  Tržište reguliše Komisija za HoV (Securities and Exchange Commission) 

424.

 

Zaokružite tačne stavove u vezi pojma "duration" ...? 

425.

 

Obveznica koja je osigurana drugim hartijama od vrednosti najverovatnije će biti izdata od 

strane ... ? 

426.


 

Koju od navedenih garancija sadrže Ugovori o varijabilnom anuitetu ... ? I doživotna 

garancija 

 

II.

 

garantovani troškovi 

III.

  garantovana kamatna stopa 

427.

 

Ukoliko je racio konverzije zamenljive obveznice 50, nominalna vrednost 1.000, a tekuća 

tržišna cena 15 - koliko iznosi konverziona cena ... ? 

428.


 

Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Osnovno pravo vlasnika obveznice je pravo glasa 

II

 

- Prava vlasnika obveznica su starija u odnosu na prava vlasnika običnih akcija a mlađa u 

odnosu na prava vlasnika preferencijalnih akcija 

III

  - Prava vlasnika obveznica su starija i od prava vlasnika preferencijalnih i od prava vlasnika 

običnih akcija 

IV

 

- Neisplaćene kamate se mogu kumulirati 

Zaokružite kombinaciju koja u potpunosti odražava stavove koji nisu tačni ... ? 

429.

  Ukoliko se kao obezbeđenje za izvršavanje obaveza koristi pokretna imovina takva obveznica 

se naziva ... ? 

430.


 

Sve navedene HOV su izuzete od plaćanja federalnih i lokalnih poreza OSIM ...? 

431.

  Ukoliko je racio konverzije zamenljive obveznice 50, nominalna vrednost 1.000, a tekuća 

tržišna cena 30 - koliko iznosi konverziona cena ... ? 

432.


 

Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Instrumenti duga odražavaju dužničko poverilačke odnose 

 

II

 

- U hartije od vrednosti instrumente duga spadaju bankarski krediti, komercijalni zapisi i 

obveznice 

III

  - Instrumenti duga odražavaju vlasničke odnose 

IV

 

- Emitenti instrumenata duga imaju prava na povraćaj glavnice i kamatu Zaokružite 

kombinaciju koja u potpunosti odražava tačne stavove 

 

433.

 

Pažljivo pročitajte sledeće 

I - Stara definicija obveznica je da su to hartije od vrednosti sa fiksnim prinosom 

II

 

-  U  hartije  od  vrednosti  instrumente  duga  koje  emituju  kompanije  možemo  uključiti 

komercijalne zapise i obveznice 

III

  - Instrumenti duga odražavaju vlasničke odnose 

IV

 

- Investitori u instrumenate duga imaju prava na povraćaj glavnice i kamatu Zaokružite 

kombinaciju koja u potpunosti odražava tačne stavove 

434.


 

Ukoliko se obveznica kupi na dan emisije i drži do dana dospeća - stvarani prinos biće jednak 

...? 

435.


 

Kada ________ stopa prinosa - cena obveznice _________ . 

436.

  Ukoliko se kao obezbeđenje za izvršavanje obaveza koristi realna aktiva takva obveznica 

se naziva ... ? 

437.


 

Obveznica sa nominalnom vrednošću od 1.000, kuponskom stopom od 9.75%, ima tekući 

prinos od 10%. Koliko iznosi tekuća tržišna cena ... ? 

438.


 

Obveznica sa nominalnom vrednošću od 1.000, kuponskom stopom od 10%, kojom se trguje 

po ceni od 1.100. Koliko iznosi tekući prinos ...? 

439.


 

Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Povećanje kamatne stope dovodi do smanjivanja cena obveznica 

II

 

- Cene obveznica sa većim rizikom biće više nego onih kod kojih nema rizika 

III


 

- Ukoliko je niža stopa inflacije biće više realne stope prinosa obveznica 

IV

  - Rast kamatne stope dovodi do rasta cena obveznica 

Zaokružite kombinaciju koja u potpunosti odražava stavove koji nisu tačni ... ? 

440.


 

Ukoliko je racio konverzije zamenljive obveznice 50, nominalna vrednost 1.000, a tekuća 

tržišna cena akcije 15 - koliko iznosi paritet cena date obveznice ... ? 

441.


 

Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Obveznice kompanija koje mogu biti konvertovane (zamenjene) u obične akcije emitenta u 

određenom roku i po određenoj ceni 

II

  - Investitor poseduje kol opciju da ih zameni 

III

 

- Zamena se vrši po nominalnoj vrednosti u fiksni broj drugih hartija od vrednosti 

IV

 

- Odnos konverzione cene i nominalne vrednosti konvertibilne obveznice naziva se racio 

konvezije 

Zaokružite stav koji nije tačan ... ? 

442.

  Ukoliko je racio konverzije zamenljive obveznice 40, nominalna vrednost 1.000, a tekuća 

tržišna cena 20 - koliko iznosi konverziona cena ... ? 

443. ________________  jeste stopa koja izjednačava sadašnju vrednost novčanih tokova sa 

cenom obveznice, ukoliko investitor poseduje obveznicu do prvog dana mogućeg opoziva. 

444.


 

Prinos do dospeća ... ? 

445.

  Obveznica sa nominalnom vrednošću od 1.000, kuponskom stopom od 9.50%, kojom se trguje 

po ceni od 95. Koliko iznosi tekući prinos ...? 

446.


 

Razlika između ukupnog broja emitovanih akcija i broja akcija u prometu naziva se ... ? 

447.

  Preferencijalna akcija nominalne vrednosti 1.000 sa fiksnom dividendnom stopom od 10% 

može se kupiti na berzi po ceni od 50. Koliko iznosi tekući prinos investitora ...? 

448.


 

Glavna razlika između otvorene i zatvorene kompanije je ...?  

449.


 

Koji od navedenih iskaza je tačan, kada je reč o REIT ... ? 

I  Hipotekarni  REIT  može  da  investira  samo  u  dugoročne  hipotekarne  zajmove,  a  ne  u 

kratkoročne zajmove 

II.

  Dobitak REIT-a se može preneti akcionarima na osnovu «conduit» pravila 

III.

 

Prihod od akcija REIT-a se dobija na osnovu razlike između neto prihoda od izdavanja i 

kamate koja se plaća na zajmove 

IV.


 

Gubitak REIT-a se može preneti akcionarima na osnovu «conduit» pravila 

450.

  Šta je od navedenog tačno u vezi preferencijalnih akcija ...? 

I - Dividenda se plaća prije nego vlasnicima običnih akcija 

II

 

- Dividenda se isplaćuje iz neto dobiti korporacije 

III


 

- Neisplaćena dividenda se može kumulirati 

IV

  - Vlasnici imaju povlašćen tretman u pogledu prava preče kupovine 

451.

 

Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Prinos vlasnika akcija može biti samo u formi kapitalnog dobitka 

II

 

- Zahtevana stopa prinosa uključuju prinos bez rizika, očekivanu stopu inflacije i premiju na 

rizik 


III

 

- Prinosi nisu u istim vremenskim periodima, zato se moraju svesti na buduću vrednost 

(diskontovati) 

IV

 

- Prinos vlasnika obveznica je isključivo u formi kamate 

Zaokružite kombinaciju koja odražava stavove koji u potpunosti nisu tačni ... ? 

452.

  Pažljivo pročitajte tehnike za analizu vrednosti običnih akcija 

I - Odnos tekuće tržišne cene i prodaje 

II

 

- P/E racio 

III


 

- Price/Cash Flow racio 

IV

  - Analiza na bazi rasta dividendi 

Koji od navedenih metoda spadaju u kategoriju takozvanih metoda ralativne ocene ... ? 

453.


 

U slučaju da je unutrašnja vrednost akcija veća od tekuće tržišne cene zlatno pravilo 

investiranja kaže da ih treba ... ? 

454.


 

P/E znači ...? 

455.

  IBM  je  emitovao  konvertibilne  debenture  nominalne  vrednosti  1.000  i  sa  nominalnom 

kamatnom stopom od 8,5%, koje se mogu zameniti u obične akcije u odnosu 12,5 ...? 1. Tekuća 

tržišna cena debenture iznosi 102. Akcijama se trguje po ceni od 78. Koliko iznosi konverziona 

cena akcija ... ? 

456.


 

Ukupan broj akcija u prometu predstavalja ...? 

457.

  Preferencijalna  akcija  nominalne  vrednosti  1.000  sa  fiksnom  dividendnom  stopom  od  10% 

prema proceni investitora ima zahtevanu stopu prinosa od 12,5%. Koliko iznosi unutrašnja 

vrednost date preferencijalne akcije ... ? 

458.

  Zaokružite kombinaciju koja je u potpunosti tačna u vezi razloga za otkup sopstvenih akcija 

kompanije ... ? 

I - Akcije se koriste za plaćanja u slučaju M&A 

II

  - Došlo je do pada tržišne cene 

III

 

- Radi povećanja EPS (neto dobiti po akciji) 

IV

 

- Postoji potreba korišćenja akcija za penzione planove i bonuse menadžerima 

459.

 

Preferencijalne akcije se nazivaju tako pošto svojim vlasnicima donose sledeće 

pogodnosti ... ? 

460.


 

Akumulaciona jedinica iz ugovora o varijabilnom anuitetu je ... ? 

461.

  Tezaurisane akcije su ... ? 

462.

 

U slučaju likvidacije prava vlasnika preferencijalnih akcija su ... ? 

463.

 

Neto dobit po akcije kompanije XY iznosi 2. Nominalna vrednost je 5, a P/E iznosi 25. Koliko 

je unutrašnja vrednost date akcije ...? 

 

464.


 

Kako se naziva sistem glasanja na skupštini akcionara kod koga se popunjava zastupnička 

izjava ... ? 

465.


 

Kod modela zasnovanog na odnosu tržišne cene i knjigovodstvene vrednosti akcije ukoliko je 

racio veći od 1 kaže se da su ... ? 

466.


 

Šta od navedenog nije osnovno pravo vlasnika običnih akcija ...? 

467.

  Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Prinos vlasnika akcija može biti samo u formi kapitalnog dobitka 

II

 

- Zahtevana stopa prinosa uključuju prinos bez rizika, očekivanu stopu inflacije i premiju na 

rizik 


III

 

- Prinosi nisu u istim vremenskim periodima, zato se moraju svesti na buduću vrednost 

(diskontovati) 

IV

 

- Prinos vlasnika obveznica je isključivo u formi kamate Zaokružite stav koji je tačan 

468.


 

Šta je od navedenog tačno u vezi preferencijalnih akcija ...? 

I - Dividenda se plaća pre nego vlasnicima običnih akcija II - Dividenda se isplaćuje iz neto 

dobiti korporacije 

III

  - Neisplaćena dividenda se može kumulirati 

IV

 

- Vlasnici imaju povlašćen tretman u pogledu prava preče kupovine 

469.

 

Kod modela zasnovanog na odnosu tržišne cene i knjigovodstvene vrednosti akcije ukoliko je 

racio manji od 1 kaže se da su ... ? 

470.


 

Pretpostavimo da kompanije isplaćuje dividendu 2 Eura, da je zahtevana stopa prinosa 20% i da 

se očekuje rast dividendi po stopi od 10%. Koliko iznosi unutrašnja vrednost ove akcije ... ? 

471.


 

Šta od navedenog predstavlja instrument akcijskog kapitala ...? 

I - Vlasnik konvertibilnih obveznica 

II

 

- Vlasnik običnih akcija 

III


 

- Vlasnik prava i varanta 

IV

  - Vlasnik konvertibilnih preferencijalnih akcija 

472.

 

Preferencijalna  akcija  nominalne  vrednosti  1,000  sa  fiksnom  dividendnom  stopom  od  12% 

ima tekući prinos 12%. Koliko iznosi tekuća tržišna cena ...? 

473.


 

Ukoliko je za akcije kompanije XY iznosi , čija je nominalna vrednost je 5 - tekuća tržišna cena 

50, a P/E 25. Koliko iznosi neto dobit po akciji ...? 

474.


 

Koje od navedenih prava nije tipično pravo za vlasnike običnih akcija ... ? 

475.

  Preferencijalna  akcija  nominalne  vrednosti  1.000  sa  fiksnom  dividendnom  stopom  od  9% 

može se kupiti na berzi po ceni od 90. Koliko iznosi tekući prinos investitora ... ? 

476.


 

Kako se naziva sistem glasanja na skupštini akcionara kod koga se broj glasova određuje po 

formuli - ukupan broj glasova = broj akcija x broj direktora koji se biraju ... ? 

477.


 

Preferencijalna akcija nominalne vrednosti 100 sa fiksnom dividendnom stopom od 10% ima 

tekući prinos 8%. Koliko iznosi tekuća tržišna cena ...? 

478. ______ kamatne stope dovodi do________ vrednosti preferencijalnih akcija. 

479.

  Ukoliko je racio konverzije zamenljive obveznice 40, nominalna vrednost 1.000, a tekuća 

tržišna cena akcije 23 - koliko iznosi paritet cena date obveznice ... ? 

480.


 

Neto  dobit  po  akcije  kompanije  XY  iznosi  5.  Nominalna  vrednost je  10,  a  P/E  iznosi  20. 

Koliko iznosi unutrašnja vrednost date akcije ... ? 

481.


 

U slučaju likvidacije prava vlasnika običnih akcija su ...? 

482.

  Za obične akcije kompanije A očekuje se da zarade $2 po akciji neto dobiti i da se isplati 1$ 

dividende. Multiplikator dobiti za Index S&P 500 iznosi 10, dok multiplikator za granu kojoj 

pripada kompanija A iznosi 40. Očekivana tržišna cena ove akcije biće ... ?  

483.


 

Klijent kupuje 100 preferencijalnih akcija A po 95$ po akciji. Nominalna vrednost iznosi 100$. 

Dividendna stopa je 11%, sa polugodišnjim plaćanjem dividende. Koliko će klijent primiti 

dividenda prilikom svakog plaćanja ... ? 

484.

  Zaokružite od kojih faktora zavisi visina P/E racija ...? 

485.

 

Preferencijalna akcija nominalne vrednosti 1.000 sa fiksnom dividendnom stopom od 10% 

prema oceni finansijskog analitičara ima unutrašnju vrednost od 800. Koliko iznosi zahtevana 

stopa prinosa finansijskog analitičara ... ? 

486.

  Autorizovane akcije su ...? 

487. ______ kamatne stope dovodi do________ vrednosti preferencijalnih akcija. 

488. ________ zahtevane stope prinosa podrazumeva da ____________ unutrašnje vrednosti 

običnih akcija. 

489. ______ stope prinosa __________ cene preferencijalnih akcija. 

490.

  Šta od navedenog predstavlja instrument akcijskog kapitala...? 

I - Vlasnik prava i varanta 

II

 

- Vlasnik običnih akcija 

III


 

- Vlasnik preferencijalnih akcija 

IV

  - Vlasnik konvertibilnih preferencijalnih akcija 

491.

 

General Motors je emitovao konvertibilne debenture sa nominalnom vrednošću 1.000 i 

nominalnom kamatnom stopom od 10%, koje se mogu zameniti u obične akcije u odnosu 10 

...? 1. Tekuća tržišna cena debenture iznosi 95. Akcijama se trguje po ceni od 82. Koliko iznosi 

konverziona cena akcija ...? 

492.


 

Smatra se da će kumulativni sistem glasanja doneti prednosti kom tipu investitora u akcije ... ? 

493.

  Prava vlasnika preferencijalnih akcija su ______________ u odnosu na prava vlasnika 

običnih akcija. 

494.


 

Šta od navedenog nije tačno u vezi preferencijalnih akcija ...? 

I - Dividenda se plaća nakon što se isplati vlasnicima običnih akcija 

II

 

- Dividenda se isplaćuje iz bruto dobiti korporacije 

III


 

- Neisplaćena dividenda se može kumulirati 

IV

  - Vlasnici imaju povlašćen tretman u slučaju stečaja kompanije 

495.

 

Kako se naziva sistem glasanja na skupštini akcionara kod koga važi pravilo 1 akcija = 1 glas 

...? 

496.


 

Pažljivo pročitajte tehnike za analizu vrednosti običnih akcija 

I - Analiza gotovinskog toka (cash flow) 

II

 

- P/E racio 

III


 

- Price/Cash Flow racio 

IV

  - Analiza na bazi rasta dividendi 

Koji od navedenih metoda spadaju u kategoriju metoda zasnovanih na diskontovanju budućih 

tokova sredstava ... ? 

497.

  U slučaju da je tržišna cena akcija manja od unutrašnje vrednosti akcija zlatno pravilo kaže da 

ih treba ... ? 

498. ________ zahtevane stope prinosa podrazumeva da ____________ unutrašnje vrednosti 

običnih akcija. 

499.


 

Koje od navedenih prava obično nema vlasnik ADR ... ? 

500.

  Pretpostavimo da kompanije isplaćuje dividendu 2,5 Eura, da je zahtevana stopa prinosa 20% i 

da se očekuje rast dividendi po stopi od 7,5%. Koliko iznosi unutrašnja vrednost ove akcije ... ? 

501.


 

Koji iskaz je tačan, kada je reč o ponudama otvorenih investicionih fondova? 

502.

  Otvoreni investicioni fond ima NAV po akciji u iznosu od $9,43 i Public Offering Price od 

$10,30. Fond ima troškove (proviziju) vezane za prodaju u iznosu od ...? 

 

503.


 

Najčešće, najviši trošak koji se vezuje za poslovanja otvorenog investicionog fonda je 

(su) ... ? 

504.


 

Glavni cilj zbog koga klijent pravi tax shelter investiciju ...? 

505.

  Koju od navedenih funkcija obično obavlja kastodi banka ...? I 

Distribuira dividende i kapitalni dobitak akcionarima 

 

II.

 

«Čuva» portfolio investicija (safekeeping) 

III.

  Priprema i šalje izveštaje akcionarima 

IV.  Odabira investicionog menadžera 

506.


 

Sve navedene agencije obezbeđuju finansiranje stambene izgradnje OSIM ...? 

507.

  Koji od navedenih fondova mora biti zatvoren ...? 

508.

 

Racio troškova otvorenog investicionog fonda je rastao tokom poslednje 4 godine. Tokom tog 

perioda, sve dividende i kapitalni dobici su investiranu u fond u NAV. Šta od navedenog je 

moglo da dovede do rasta racia troškova ... ? 

I Veće plate menadžera 

II.


 

Veći «redemptions» (otkup) 

III.

  Veći iznos distribuirane dividende 

IV.

 

Veći iznos distribuiranog kapitalnog dobitka investiranu u fond u NAV. Obeležite 

kombinaciju tačnih odgovora. 

509.


 

«Specijalni fond» (Speciality fund) je onaj koji investira u ...? 

510.

  Svi navedeni iskazi važe ISTOVREMENO za otvorene investicione fondove i varijabilne 

anuitete OSIM ...? 

511.


 

Cilj analiza alternativnih privrednih grana je da se odredi ...? 

512.

  Otvoreni investicioni fondovi koji imaju klauzulu o automatskom reinvestiranju moraju 

da reinvestiraju ... ? 

513.


 

Cilj analiza pojedinačnih kompanija i finansijskih instrumenata koje one emituju je da se 

odredi ... ? 

514.


 

Cilj analiza opšte privredne situacije i kretanja na tržištu hartija od vrednosti je da se odredi ... 

515. __________ pristup analizi hartija od vrednosti podrazumeva da se polazi od 

sagledavanja pojedinačne kompanije, pa se onda ugao gledanja na privrednu granu i opštu 

ekonomsku situaciju. 

516.  Otvoreni investicioni fondovi moraju da šalju izveštaje o finansijskom poslovanju 

svojim klijentima ... ? 

517. _________ pristup analizi hartija od vrednosti podrazumeva da se polazi od 

sagledavanja ekonomske situacije, preko analize privredne grane do analize svake pojedinačne 

kompanije. 

518.


 

Racio troškova otvorenog investicionog fonda je mera za ...? 

519.

  Kada razgovaramo o otvorenim investicionim fondovima sa klijentima, koji iskazi su 

zabranjeni ...? 

I «Prihod od fonda se sastoji od raspodeljene dividende i raspodeljenih kapitalnih dobitaka». 

II.

  «Ako vi i par vaših prijatelja kupite fond, kupovina će biti dovoljno velika da bi dostigli 

prelomnu tačku - break point». 

III.


 

«Kupite akcije fonda sada, neposredno pre raspodele dividende, da bi ostvarili momentalni 

prihod». 

IV.


 

«Kupite  akcije  različitih  otvorenih  investicionih  fondova  od  istog  sponzora,  pa  će  vas 

ukupna suma kupljenih akcija kvalifikovati za breakpoint». 

520.


 

Poređajte po logičnom redosledu faze procesa analiza investicija u hartije od vrednosti 

prema Reilly & Brown-u 

I - Analiza pojedinačnih kompanija i HoV koje emituju  

II

 

- Analiza alternativnih privrednih grana 

III


 

- Analiza opšte privredne situacije i kretanja na tržištu hartija od vrednosti 

IV

  - Analiza investicionih ciljeva 

 

521.


 

Tipovi investicija ortačkih društava sa ograničenom odgovornošću koja investiraju u 

nekretnine (real estate limited partnership) uključuju ... ? 

I zemljište 

II.

  nove građevine 

III.

 

kondominijume (condominiums) 

IV.

 

državne programe stanogradnje 

522.

 

Investicioni fond je ...? 

523.

 

Prednosti ulaganja u investicione fondove su ...? 

524.

 

Otvoreni investicioni fond je ... ? 

525.

 

Neopterećeni fond je ... ? 

526.

 

Opterećeni fond je ... ? 

527.

 

Povratno opterećeni fond je ... ? 

528.

 

NAV je ...? 

529.

  Bid price je ...? 

530.

  Offer price je ...? 

531.

 

Zatvoreni investicioni fond je ...? 

532.

 

Intervalni investicioni fondovi su ... ? 

533.

  Unit trusts su ...? 

534.

  Diverzifikacija plasmana je ... ? 

535.

 

Diverzifikacija rizika prilikom ulaganja u portfolio HOV je ... ? 

536.

 

Investiciona politika investicionog fonda je ... ? 

537.

 

Prospekt fonda je ... ? 

538.

 

Prospekt investicionog fonda ne sadrži ... ? 

539.

 

Fondovi rasta su ... ? 

540.

 

Fondovi agresivnog rasta su ... ? 

541.

 

Fondovi prihoda i rasta su ...? 

542.

 

Specijalizovani fondovi su ...? 

543.

 

Internacionalni fondovi su ... ? 

544.

 

Globalni fondovi su ...? 

545.

 

Uravnoteženi fondovi su ... ? 

546.

 

Multi fondovi su ... ? 

547.

 

Investitori koji ulažu u obvezničke fondove preferiraju ... ? 

548.

 

Investicioni fondovi na tržištu novca su ... ? 

549.

 

Upravljačka ili menadžment kompanija (društvo za upravljanje) je ... ? 

550.

 

Ulagači ili investitori, kao stvarni vlasnici fonda, ne upravljaju fondom ... ? 

551.

 

Upravljanje portfoliom fonda od strane posebnog pravnog lica - društva za 

upravljanje ... ? 

552.


 

Prednost povjeravanja upravljanja portoliom fonda društvu za upravanje proizilazi iz ... ? 

553.

  Depozitar fonda ne ... ? 

554.

 

Familija ili porodica fondova je ...? 

555.

 

Šta nije prednost familije ili grupe fondova ...?  

556.


 

Kantri fondovi su ...? 

557.

  Of-šor investicioni fondovi su ...? 

558.

 

Hedž investicioni fondovi su ... ? 

559.

 

NAV je ...? 

560.

 

Otvaranje duge (long) pozicije znači da se ... ? 

561.

 

Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Promptna tržišta podrazumevaju isporuku i plaćanje odmah (u toku istog trgovinskog dana) 

II

 

- Promptna tržišta podrazumevaju isporuku i plaćanje u roku od par dana, a najviše 5 od 

trenutka sklapanja transakcije 

III

  - Terminska tržišta podrazumevaju sklapanje transakcije danas, a isporuku i plaćanje tačno 

određenog dana u budućnosti 

Označite kombinaciju koja u potpunosti odražava tačne stavove ... ? 

562.

  Evropska put opcija glasi na 200 akcija po izvršnoj ceni od 42$. Cena akcije iznosi 40$, a 

opcije 100$. Transakcija glasi na 10 opcija. Ako cena akcije po isteku roka dospeća iznosi 45$, 

trgovac u long poziciji je ...? 

563.

  Evropska call opcija glasi na 200 akcija po izvršnoj ceni od 42$. Cena akcije iznosi 40$, a 

opcije 100$. Transakcija glasi na 10 opcija. Ako cena akcije po isteku roka dospeća iznosi 44$, 

trgovac u long poziciji je ... ? 

564.

  Spot cena aktive iznosi 50$ po komadu. Fjučers ugovor glasi na 1000 komada po ceni od 55$. 

Transakcija glasi na 20 fjučers ugovora. Ako u mesecu dospeća spot cena aktive bude 58$, 

trgovac u long poziciji je ...? 

565.

  Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Klirinška kuća je mehanizam zaštite trgovine forvorda i fjučersa 

II

 

- Klirinška kuća u najvećem broju slučajeva zahteva uplatu margine po ugovoru 50% od 

visine zaključenog terminskog ugovora 

III

  - Klirinška kuća je dužna da otkupi ugovor u slučaju da je tržište nedovoljno likvidno 

Obeležite kombinacije koje opisuju netačna tvrđenja ... ? 

566.


 

Kupac opcije (holder) ima sledeće mogućnosti ...? 

567.

  Short call pozicija kod opcija zarađuje kada tržište ...? 

568.

 

Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Kupac fjučers ugovora (long pozicija) ima obavezu da isporuči aktivu 

II

 

- Kupac fjučers ugovora (long pozicija) ima obavezu da izvrši plaćanje 

III


 

- Prodavac fjučers ugovora (short pozicija) ima obavezu da isporuči aktivu 

IV

  - Kupac fjučers ugovora (long pozicija) ima obavezu da naplati isporučeno Obeležite 

kombinacije koje u potpunosti odražavaju tačne stavove ... ? 

569.


 

Dnevnim prilagođavanjem margine (Marking to Market) klirinška kuća vrši automatsko 

prebacivanje sa računa na račun (dobitaka i gubitaka). Ovo tvrđenje je ... ? 

570.


 

Evropska call opcija glasi na 200 akcija po izvršnoj ceni od 42$. Cena akcije iznosi 40$, a 

opcije 120$. Transakcija glasi na 10 opcija. Ako cena akcije po isteku roka dospeća iznosi 

42.5$, trgovac u short poziciji je ...? 

571.

  Prodavac (writer) opcije mora da izvrši preuzetu obavezu, ali ako se u međuvremenu 

predomisli, na raspolaganju mu stoje mogućnosti ... ? 

572.


 

Da bi se moglo trgovati terminskim ugovorima na berzi, oni moraju posedovati sledeće 

osobine ... ? 

573.


 

Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I  -  Normalna  bekvardacija  je  situacija  na  tržištu  fjučersa  kada  fjučers  cena  raste  tokom 

životnog veka ugovora  

II - Normalna bekvardacija je situacija na tržištu fjučersa kada fjučers cena pada tokom 

životnog veka ugovora III - Normalni kontango je situacija na tržištu fjučersa kada fjučers 

cena pada tokom životnog veka ugovora 

IV - Normalna bekvardacija i normalni kontango zavise od dogovora obeju strana u ugovoru 

Obeležite stavove koji odražavaju tačne stavove ... ? 

574.

  Obaveza da se kupi ili proda određena roba ili finansijski instrument, na tačno određeni 

dan, po tačno određenoj ceni, naziva se ... ? 

575.


 

Trgovci likvidnim finansijskim derivatima, pre svega fjučersima, bave se ...? 

576.

  Short put pozicija kod opcija zarađuje kada tržište ...? 

577.

 

Spot cena aktive iznosi 50$ po komadu. Fjučers ugovor glasi na 1.000 komada po ceni od 

55$. Transakcija glasi na 20 fjučers ugovora. Ako u mesecu dospeća spot cena aktive bude 

60$, trgovac u short poziciji je ... ? 

578.

  Za ADRs se kaže da ...? 

579.

 

Špekulanti trguju fjučersima sa ciljem ...? 

580.

 

Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Forvordi su terminski ugovori kojima se može trgovati 

II

 

- Forvordi su standardizovani terminski ugovori 

III


 

- Forvordi nemaju transparentne cene 

IV

  - Forvordi imaju visoko razvijene sisteme zaštite 

Označite kombinaciju pitanja koja u potpunosti izražavaju netačne tvrđenja ... ? 

581.


 

Količina aktive koja je upisana na jedan fjučers ugovor je ...? 

582.

  Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Duga pozicija gubi kada cena raste 

II

 

- Kratka pozicija gubi kada cena raste 

III


 

- Duga pozicija gubi kada cena pada 

IV

  - Kratka pozicija dobija kada cena pada 

Obeležite tačne stavove ... ? 

583.


 

Short pozicija u američkoj put opciji znači ...? 

584.

  Hipoteza očekivanja (Expectations Hypotesis) podrazumeva da je ... ? 

585.

 

Investitor trguje fjučersima na indeks; Za njega je povoljna sledeća situacija 

I - long pozicija i rast tržišta 

II

 

- short pozicija i rast tržišta 

III


 

- long pozicija i pad tržišta 

IV

  - short pozicija i pad tržišta 

586.

 

Long call pozicija kod opcija zarađuje kada tržište ...? 

587.

 

Otvaranje kratke (short) pozcije znači da se ...? 

588.

 

Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Trgovanje fjučersima podrazumeva sumu sa nultim ishodom (zero sum game) 

II

 

-  Klirinška  kuća  prisvaja  za  sebe  razliku  koja  nastaje  između  duge  i  kratke  pozicije  po 

osnovu fjučers ugovora 

III

  - Klirinška kuća naplaćuje samo proviziju za svoje usluge 

IV

 

- Duga pozicija u fjučers ugovoru ima obavezu da izmiri sva dugovanja prema klirinškoj 

kući, dok to ne važi za kratku pozciju 

Obeležite stavove koji nisu tačni ... ? 

589.

  Prilikom kupovine fjučers ugovora, ugovorna strana mora ...? 

590.

 

Pažljivo pročitajte sledeće stavove 

I - Fjučers ugovor obavezno mora da se realizuje isporukom aktive, ali se može realizovati 

bilo kog datuma do trenutka isteka  

II

 

- Najveći broj fjučers ugovora nikad se ne realizuje, tj. ne dolazi do fizičke isporuke aktive, 

već se samo isplaćuje razlika u ceni 

III

  - Fjučers ugovor mora da se realizuje isporukom aktive, i to onog datuma koji odgovara 

klirinškoj kući 

IV

 

-  Realizacija  fjučers  ugovora  zavisi  od  dogovora  ugovornih  strana 

Obeležite kombinacije koje u potpunosti odražavaju tačne stavove ...? 

 

591.


 

Evropska put opcija glasi na 200 akcija po izvršnoj ceni od 42$. Cena akcije iznosi 40$, a opcije 

100$. Transakcija glasi na 10 opcija. Ako cena akcije po isteku roka dospeća iznosi 45$, trgovac 

u short poziciji je ...? 

592.

  Long put pozicija kod opcija zarađuje kada tržište ...? 

593.

 

Špekulatni zauzimaju duge pozicije, kada poseduju terminske ugovore ...? 

594.

 

Mesto isporuke aktive po osnovu fjučers ugovora je ...? 

595.

 

Prilikom unošenja naloga u berzanski sistem trgovanja koji od sljedećih elemenata nije 

obavezan ... ? 

596.


 

Oznaka računa koja se koristi za trgovanje za račun člana berze (dilerske poslove) je ... ? 

597.  Na otvorenom tržištu situacija je Do'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


iii-international-328.html

iii-international-332.html

iii-international-337.html

iii-international-341.html

iii-international-346.html