1 2 3

III.BOB. 7-sinf o’quvchilariga to’pni qabul qilish va uzatish texnikasini takomillashtirish yo’llari

bet3/3
Sana27.04.2017
Hajmi184.26 Kb.

III.BOB. 7-sinf o’quvchilariga to’pni qabul qilish va uzatish texnikasini takomillashtirish yo’llari

Hozirgi zamon voleybolida to‘pni qabul qilishning quyidagi usullari va variantlari mavjud: pastdan ikki qo‘llab (juda kam hollarda bir qo‘l bilan); yuqoridan ikki qo‘llab; son qismi bilan va orqaga dumalab bir qo‘llab pastdan; oldinga ko‘krak-qorin qismlari bilan yiqilgan holda bir qo‘llab pastdan.

O‘yinga kiritilgan to‘pni sifatli qabul qilish hujum harakatlarining qanchalik samarali bo‘lishini belgilaydi. O‘yinga kiritilgan to‘pni qabul qilishning eng ko‘p tarqalgan va samarali shakli bu to‘pni ikki qo‘llab pastdan qabul qilishdir. 15-rasmda ikki qo‘llab pastdan to‘p qabul qilayotgan o‘yinchining holati tasvirlangan.Oyoqlar bukilgan, bir oyoq oldinda, qo‘l kaftlari birlashtirilgan holda pastga tushirilgan. To‘pni qabul qilish vaqtida tirsaklarni bukish mumkin emas. Qo‘llar bilan oldinga-yuqoriga harakat qilinadi. To‘pga nisbatan kuchli qarama-qarshi harakat qilish kerak emas. Bunda qo‘llar to‘p tomon yaqinlashtirilib, uning tagiga kiritiladi. Oyoqlarni bukib-yozish bilan to‘pga kerakli yo‘nalish beriladi. To‘pni pastdan qabul qilishda eng asosiysi to‘pning yo‘nalishi, tezligini to‘g‘ri baholay olish va bog‘lovchi o‘yinchini kuzatish hisoblanadi. O‘yinchi zarur joyni egallay olmagan bo‘lsa-yu, to‘p o‘ng tomonga yo‘nalayotgan bo‘lsa, to‘pni qabul qiluvchi qo‘llarni to‘g‘ri oldinga chiqaradi va o‘ng qo‘lni yuqoriga chiqarib buradi, chap tomonga yo‘nalayotgan bo‘lsa, chap qo‘l yuqoriga chiqariladi.

To‘pni pastdan ikki qo‘llab qabul qilish hujum zarbasini qabul qilishda ham asosiy usul hisoblanadi. O‘yinga kiritilgan to‘p yoki hujum zarbasining sifatsiz qabul qilinishi (past trayektoriyada uzatish, bog‘lovchi o‘yinchiga yetkazib bermaslik) bog‘lovchi o‘yinchi tomonidan hujum uchun beriladigan to‘p uzatishni samarasiz bo‘lishiga olib keladi. Shuning uchun mashg‘ulotlar vaqtida turli tezlikda, yo‘nalishda va kuchlanishda kelayotgan to‘plarni pastdan ikki qo‘llab qabul qilishga katta e’tibor berish zarur.

15-rasm.
To‘pni bir qo‘llab qabul qilish tayanch holatda va yiqilib amalga oshiriladi. Tayanch holatda bajariladigan usul o‘yinchining yoniga tezlik bilan tushayotgan to‘pni qabul qilishda foydalaniladi. To‘pni qabul qilish yopiq holdagi kaft yuzasi bilan bajariladi.

Orqaga yoki yon tomonga yiqilib, bir qo‘l bilan to‘pni qabul qilish ko‘p hollarda ayollar voleyboliga xosdir. Harakat so‘nggida yon tomonga katta qadam tashlanib, qo‘l to‘p tomon to‘g‘ri uzatiladi. Bunda MOK (markaziy og‘irlik kuchi) keskin pasayadi.

To‘pga zarba berilgandan so‘ng, o‘yinchi tayanch oyoqning uchida yiqilish tomonga burilib, oyoq tovoni bilan o‘tiradi va do‘mbaloq oshadi (16-rasm).

Jarohat va lat yeyishning oldini olish maqsadida gavdaning orqa o‘rta qismi bilan emas, balki bir oz yonbosh bilan do‘mbaloq oshiladi, daxan ko‘krak qismiga tekkizib olinadi.

16-rasm.
Ko‘krak-qorin qismi bilan sirg‘alib yiqilgan holda bir qo‘l bilan to‘pni qabul qilish usuli erkaklar voleyboliga mansub usul hisoblanadi. O‘yinchi oxirgi qadamda (17-rasm) keskin harakat bilan gavdani pastga-oldinga 25˚-30˚ burchak ostida maydonchaga tashlaydi. Tayanchsiz holda kaftning orqa yoki oldi tomoni bilan to‘pga zarba berib, qo‘llarini oldinga cho‘zadi va qo‘llari maydonchaga tegishi bilan oyoqlarini tizza qismida bukadi, qo‘llar esa orqaga-yonga itarilishi bilan gavdaning gorizontal holatga kelishiga yordam beradi. Bosh o‘z vaqtida maksimal orqaga tashlanadi. 17-rasm.
To’pni ikki qo’l bilan uzatishni takomillashtirish mashqlari

 1. Shug’ullanuvchilar 2 sherengaga bir-biriga qarama-qarshi qilib saflantirilgan 5-9 m da. Bir o’yinchi to’pni yerga uradi, ikkinchi o’yinchi to’pga qarab to’pni qabul qilish uchun dastlabki holatni egallaydi va sherigiga uzatadi.

 2. Shu turgan holatda to’pni o’zini yuqorisida qabul qilib to’pni sherigiga uzatish. To’pni har xil holatda uzatish mumkin. Yon tomon bilan, orqa bilan, oldingi tomon bilan.

 3. Shug’ullanuvchilar to’rning ikki tomonidan urishadi. Sheriklar bo’lib bir-biriga to’pni uzatishadi. Uzatish vaqtida to’pni sust ravishda qiyinlashtirish mumkin. Bu o’yin vaqtida to’pni qabul qilishga yaqin sharoitni yaratadi.

 4. Shug’ullanuvchilar 3 kishi bo’lib turib oladilar. Undan keyin hohlagan tomoniga to’pni uzatadilar.

 5. Shug’ullanuvchilar 3 kishi bo’lib turib oladilar: bir kishi yuza chizig’iga, qolgan ikkitasi esa to’rni oldiga. Mashqni ikki to’p bilan bajariladi. Setkani oldida turgan o’yinchilar ketma-ket to’pni yuza chizig’ida turgan o’yinchiga uzatishadi. Qabul qilayotgan o’yinchi to’pni kimdan qabul qilsa, shu o’yinchiga uzatish shart.

 6. Uch o’yinchi birin-ketin turishadi. Birinchi o’yinchi to’pni ikkinchi o’yinchiga orqaga uzatadi, ikkinchi o’yinchi ham to’pni uchinchi o’yinchiga, uchinchi o’yinchi esa to’pni birinchi uyinchiga baland qilib uzatadi.

 7. Shug’ullanuvchilar 6, 3, 4, 2 zonalarga turishadi. Yuqoridan ikki qo’l bilan 6 zonadan 3 zonaga uzatiladi. 3 zonadan esa 2 zonaga uzatiladi. Keyin esa 2 zonadan to’p 6 zonaga qaytariladi.

 8. Shug’ullanuvchilar 5, 2, 4 yoki 1, 4, 4. To’pni 5-2-4-5 yo’nalishida uzatiladi va to’p harakati bo’ylab joy almashtiriladi.

 9. Shug’ullanuvchilar 6, 3, 4, 2 zonalarida joylashadilar 2 maydonda. To’p 6 zonadan 3 zonaga, 3 zonadan esa 4 zonaga, 4 zonadan esa maydonning narigi tomonidagi 6 zonaga uzatiladi. Shu maydondagi o’yinchilar ham 6-3-4-6 zonalariga to’pni uzatishadi. Bu mashqni 1 yoki 2 to’p bilan bajarish mumkin.

III.1. 7-sinf o’quvchilariga to’pni o’yinga kiritish va hujum texnikasini takomillashtirish yo’llari


Bu texnik usul orqali to‘p o‘yinga kiritiladi. Bu usulning asosiy maqsadi to‘pni raqib jamoasiga iloji boricha qiyin qilib berishdir. Shuning uchun bu usul hujum texnikasining vositasi bo‘lib hisoblanadi. To‘pni kiritish dastlabki holatdan va uchta ketma-ket fazalar: tayyorgarlik (to‘pni tashlash, qo‘lni silkish), asosiy (zarba berish) va yakunlovchi (qo‘lni tushirish va keyingi harakat) fazalardan iborat.

Voleybolda pastdan to‘g‘ri, yuqoridan to‘g‘ri, yondan yuqoridan va sakrab to‘g‘ri to‘p kiritish usullari mavjud.

Bu usullarni bajarishda to‘pga zarba berish turli tarzdagi ketma-ketlikda bajariladi. Birinchi navbatda to‘pga aylanma harakat berish, so‘ngra aylanma harakat bermasdan to‘p kiritish (birmuncha murakkab bo‘lganligi sababli) usullari o‘rgatiladi yoki takrorlanadi.

Pastdan to‘g‘ri to‘p kiritish

. O‘yinchi oldinga engashib, oyoqlarini tizza qismida bukkan, bir oyog‘ini (zarba beruvchi qo‘lga nisbatan qarama-qarshi) oldinga chiqargan holatda turadi (9-rasm).
To‘p tirsak qismida bir oz bukilgan qo‘l bel barobarida ushlab turiladi. To‘p gavdaga nisbatan 20-30 sm oraliqda tashlanadi. Zarba berishda qo‘l keskin ravishda orqaga harakatlantiriladi. Zarba pastdan yuqoriga–to‘g‘riga bajariladi. O‘yinchi bir vaqtning o‘zida orqa oyoqni to‘g‘rilaydi va gavdaning og‘irligini oldingi oyoqqa o‘tkazadi. Zarbadan so‘ng qo‘l harakati to‘pni «kuzatib» borish bilan tugallanadi. Pastdan to‘g‘ri to‘p kiritish aniqligi asosiy uchta omil bilan aniqlanadi: qo‘lni silkish (zamax) yo‘nalishi bilan – u keskin orqaga haraktlanishi kerak; to‘p tashlash balandligi bilan – u baland bo‘lmasligi kerak; to‘pga zarba berish – u taxminan bel barobarida amalga oshirilishi zarur.

Yuqoridan to‘g‘ri to‘p kiritish

. O‘yinchi to‘rga qaragan holda yuqori holatni egallaydi (10-rasm). To‘p ko‘krak sathida ushlab turiladi, bir oyoq oldinga qo‘yiladi (zarba beruvchi qo‘lga nisbatan qarama-qarshi). To‘p 1 m yuqoriga oldinga tashlanib, o‘yinchi qo‘lini yuqoriga-orqaga harakatlantiradi va zarba beruvchi qo‘l - yelkasini orqaga-yuqoriga olib boradi. Zarba to‘g‘ri qo‘l bilan birmuncha oldinda bajariladi. Bu usul ikki xil variantda: to‘pga aylanma harakat berib va aylanma harakat bermasdan amalga oshirilishi mumkin. To‘pga aylanma harakat bermasdan to‘p kiritish usuli birmuncha murakkab usul hisoblanadi. Bu usulda quyidagi elementlarning bajarilishiga qat’iy amal qilish zarur (11-rasm). Bular: to‘pning qoq o‘rtasiga zarba berish; to‘p tashlashning nisbatan pastligi (0,5 m gacha); zarba beruvchi qo‘lni orqaga nisbatan qisqa harakatlantirish; kuchli (tezkor) va «aldamchi» (sekin) zarbalar berish. Hujum zarbasini 2 yo‘l bilan bajarish mumkin: to‘g‘ri (to‘rga nisbatan to‘g‘ri turgan holda) va yon tomon bilan (to‘rga nisbatan).

Yuqoridan yon tomon bilan to‘p kiritish.

Yuqoridan yon tomon bilan to‘p kiritish usulida o‘yinchi to‘rga nisbatan yon tomon bilan oyoqlarini tizzadan bukkan holda turadi (12-rasm). To‘p 1 m gacha balandlikda yelka ustiga tashlanadi. O‘ng qo‘l bilan zarba berilganda, u pastdan orqaga harakatlanadi, bunda yelka pastga tushirilib, gavdaning og‘irligi o‘ng oyoqqa o‘tkaziladi. Zarba beruvchi qo‘l orqadan-yuqoriga yoy bo‘yicha harakatlantirilib, zarba amalga oshiriladi. Gavda chapga buriladi va og‘irlik kuchi chap oyoqqa ko‘chiriladi. Bu harakat zarbaning kuchini oshirishga xizmat qiladi.

Sakrab to‘p kiritish

. Hozirda sakrab to‘p kiritish usuli keng qo‘llanilmoqda. Bu usulning asosi orqa (himoya) zonadan hujum zarbasini berishga o‘xshashligi sababli uning mohiyati quyiroqda yoritiladi.

Hujum texnikasi

Hujum zarbasi – jamoaning hujum harakatini yakunlovchi samarali usul hisoblanadi. Bu harakatlar to‘rning yuqori qismidan balandda amalga oshiriladi. Chunki undan pastroqda amalga oshirilgan hujum harakatlarining samarasi juda pastdir.

Hujum zarbalari yo‘nalishiga ko‘ra quyidagicha farqlanadi: to‘g‘ri yo‘nalish bo‘yicha (bunda zarba berilgan to‘p yo‘nalishi hujumchining yugurib kelish yo‘nalishiga mos tushadi) va yo‘nalishni o‘zgartirib (bunda zarba berilgan to‘p yo‘nalishi hujumning yugurib kelish yo‘nalishiga mos tushmaydi).

To‘pning uchish tezligiga qarab hujum zarbalari quyidagicha farqlanadi: zarba beruvchi qo‘lni orqaga nisbatan qisqa harakatlantirish bilan kuchli (tezkor), kaftli (tezlanishli) va aldamchi (sekin). Hujum zarbasini to‘g‘ri (to‘rga to‘g‘ri turgan holda) va yon tomon bilan (to‘rga nisbatan) bajarish mumkin.

To‘g‘ri hujum zarbasi berish 4 fazada bajariladi: yugurib kelish; sakrash; to‘pga zarba berish; qo‘nish (13-rasm).
O‘z navbatida, bu fazalar ham bir qancha mikrofazalarga bo‘linadi. Yugurib kelish fazasida hujumchi ikkita asosiy vazifani hal etadi: balandroq sakrashga erishish va to‘pning uchish tezligi, yo‘nalishini to‘g‘ri aniqlash. Bunda hujumchi birinchidan, bir-ikki «qidiruvchi» qadamlar qiladi (to‘pni tezligi va yo‘nalishini aniqlash maqsadida) va ikkinchidan, sakrash uchun yugurish tezligini oshiradi. Sakrash fazasida hujumchi tovondan oyoq uchiga tomon katta qadam tashlab harakat qiladi, oxirgi qadamda oyoqlar juftlanadi, qo‘llar orqa tomonga harakatlantiriladi. Oyoqlar tizza qismida, gavda esa tos-son bo‘g‘imida bukiladi. Keyin esa qo‘llar oldinga-yuqoriga silkitiladi, oyoqlar tayanchdan uziladi, gavda oldinga bir oz egilib, vertikal holatga keltiriladi. Zarba beruvchi qo‘lning kafti bosh orqasiga o‘tib ketmasligiga va tirsak yelkadan bir oz yuqorida bo‘lishiga e’tibor berish lozim.

Zarba berish fazasida – o‘ng (yoki chap) qo‘l tirsak bo‘g‘imida to‘g‘rilanib, yuqoriga-oldinga cho‘ziladi. Zarba qorin, ko‘krak, qo‘l mushaklarining ketma-ket va keskin qisqarishi bilan bajariladi. Bunda zarba beruvchi qo‘l kafti to‘pning orqa-yuqorisiga uriladi. Zarba kuchi taktik vazifani hal qilish bilan belgilanadi. Boshlang‘ich o‘rgatish bosqichida hujum zarbasining kuchiga emas, balki uning o‘z vaqtida berilganligiga va yo‘nalishiga e’tibor qaratish zarur.

Qo‘nishda hujumchi oyoqlarini bukib yerga tushadi, chunki bu holatda tayanch-harakat apparati shikastlanishining oldi olinadi va keyingi o‘yin harakatlarini bajarishga qulay sharoit yaratiladi.

Jamoa hujumini faqatgina to‘g‘ri hujum zarbalari bilan yakunlash kifoya qilmaydi.

Shuning uchun hozirgi zamon voleybolida to‘p yo‘nalishini o‘zgartirib bajariladigan hujum zarbalari ahamiyatliroqdir (14-rasm).

To‘p yo‘nalishini o‘zgartirib bajariladigan hujum zarbalarining tuzilishi to‘g‘ri zarba berish texnikasiga o‘xshashdir. To‘p o‘ng tomonga yo‘naltirilganda, depsinishdan so‘ng gavda o‘ng tomonga burilib, bir oz chapga engashtiriladi, chap qo‘l yelkasi to‘rdan olib qochiladi.

XULOSALAR


Xulosa qilib ishni aytish kerakki 7-sinf o’quvchilariga voleybol sport turlarini o’rgatish uslubiyati texnikasini o’rgatish va mashg’ulotlar tashkil etish bir oz qiynchiliklardan iboratdir.

Mavzuga doir tadiqiqotlar o’tkazganimizda ko’pgina ma’lumotlar to’pladik. Shunga ko’ra maktab o’quvchilariga voleybol sport turini texnikasini o’rgatishga doir ilmiy uslubiy ilmiy-amaliy – davriy adabiyotlar ustida ishladik. Bundan tashqari voleybol sport turini to’pni pastdan, yuqoridan yondan qabul qilish mashg’ulotlarini kuzatdik. Hozirgi kunda voleybolga doir bir qancha o’quv qo’llanmalar darsliklar, monografiyalar o’zbek tilida chop etilmoqda.

Shulardan L.R.Ayrapetyans, A.Pulatovning yuqori malakani voleybolchilarni tayyorlashda tanlovni o’rni 1995 yilda B.Sodiqov, B.Urozov, B.Xalimovlarning birdan-bir voleybol. 2008 yil bularga erishmoqning bir –biriga yo’li jismoniy mashqlar bilan dam olishning bir-biriga nisbatan to’g’ri bo’lib, texnika va taktikani jismoniy sifatlarini egallash kuchni, chidamlilikni, tezkorlikni, tirishqoqlikni g’alabaga intiladigan irodali va boshqa fazilatlarni oshirish yo’li bilan bir necha yillar davomida uzluksiz mashqlar qilish jarayonidir. Sport mashqi faqat jismoniy mashqlar bilan shug’ullanishdan va gigiyenik rejimiga rioya qismidangina iborat deb bo’lmaydi.

Shug’ullanuvchilarni har tomonlama rivojlanishiga va hayotiy sharoitiga yurish va turishiga ham bog’liqdir. Axloqiy, aqliy iroda va xarakterni chiniqtirish, mehnat sevarlikka va iroda mashqiga ongli munosabatda bo’lishiga odatlantirish. O’tkazilgan tadqiqotlarda to’pni yuqoridan, patdan qabul qilish mashg’ulotlarni kuzatganda va ular bilan suhbatlashganda yuqori natijalarga erishish uchun har-bir inson chin dildan yoki vijdonan intilish lozim.

Tadqiqotlar jarayonida qo’yidagi takliflarni qilamiz.

1. Tadqiqotlar davrida to’pni yuqoridan qabul qilish texnikasini maktab o’quvchilariga targ’ibot va tashviqot qilish.

2. Voleybol to’pini pastdan qabul qilish taktiv variyatnlarini topish.

3. Yuqori va pastdan voleybol to’pini qabul qilishning to’g’ri texnikasini bilib olish.

4. Maktab o’quvchilariga voleybol o’yining yangi pedagogik texnologiyalarini keng jalb qilish.

5. Voleybol sport turiga qatnashuvchilarni umumiy jismoniy tayyorgarligini yaxshilash.

Darslik xozirgi kungacha o’z qiymatini yo’qotmagan o’zbek tilidagi yagona manba bo’lib hisoblanadi. Darslikda voleybol sport turini texnikasini o’rgatish vazifasi, vositasi mteodik ko’rsatmalari, yuqoridan, yondan, pastdan, aylanma holatdagi mashg’uloti haqida ma’lumot berdi.

A.Sodiqov, V.Xalimov Sport o’yinlari voleybol o’quv qo’llanmasi o’zbek tilida chop etildi.

Mazkur o’quv qo’llanmada voleybol sport turini texnikasini o’rgatish voleybolni o’rganish asoslari to’plarni qabul qilish turlari, texnikasi va maxsus mashqlarni o’rganish. Voleybol mashqlarini texnikasini o’rganishning namunaviy sxemasi, ko’rsatilgan.

L.R.Ayrametyans, A.Pulatovni Yuqori malakalari voleybolchilarni tayyorlash darsligi 1995 yil Toshkentda. «TDJTUni nashryotia chop etildi» Darlikda voleybol musobaqalariga ko’proq ahamiyat bergan. Bundan tashkari respublikamizda o’tkazilgan ilmiy-amaliy anjumandar materiallaridagi to’plamlarda ilmiy maqolalardan foydalanilgan.

Shularda «Bolalar va o’rtasida jismoniy tarbiya va portning rivojlantirshning dolzarb muammomlarini yo’lga qo’yishi kerak». O’tkazilgan tadiqqotlarimiz jarayonida voleybol sport turini texnikasini o’rgatish va mashg’ulotlar o’tkazish bolalarni xususiyati ularni mashg’ulotlarida yangi pedagogik texnologiyalaridan foydalanish ishlarini ko’rdik. Voleybol sport turida yuqori sport natijalariga erishish texnik-taktik jihatlari ma’lum ahamiyatga ega bo’lishi kerak.

FOYDALANILGAN VA TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR


 1. O’zbekiston Respublikasining «Ta’lim to’g’risida»gi Qonuni. T.: O’zbekiston, 1997. – 25 b.

 2. O’zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida»gi Qonuni. T.: O’zbekiston, 1997. – 16 b.

 3. O’zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to’g’risida»gi Qonuni. Toshkent, 27 iyul 2000 yil.

 4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «O’zbekiston Bolalar sportini rivojlantirish jamg’armasi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi 29 avgust 2004 yil 3481-son Farmoni.

 5. Ayrapetyans L.R., Godik M.A. Sportivnыye igrы. // Monografiya. T.: Ibn Sino, 1991. - 160 s.

 6. Ayrapetyans L.R. Voleybol. // Uchebnik dlya vыsshix uchebnыx zavedeniy.T.: Zar qalam. 2006. - 240 s.

 7. Ayrapetyants L.R., Pulatov A.A., Isroilov Sh.X. Voleybol. // Oliy o‘quv yurtlari umumiy kurs talabalari uchun o‘quv qo‘llanma.T.: 2009. - 77 b.

 8. Belyayev A.V. Obucheniye texnike igrы v voleybol i yeyo sovershenstvovaniye. //Metodicheskoye posobiye. M.: Olimpiya. Chelovek., 2008. – 54 s.

 9. Berjo. Voleybol vыsshego urovnya. // Avtor perevoda s fransuzskogo yazыka Yu.B.Chesnokov. M.: Olimpiya. Chelovek, 2007. - 31 s.

 10. Volkov L.P. Teoriya i metodika detskogo i yunosheskogo sporta. Kiyev: Olimpiyskaya literatura, 2002. - 294 s.

 11. Garipov A.T., Kleщyev Yu.Yu., Fomin Ye.V. Skorostno-silovaya podgotovka yunыx voleybolistok. // Metodicheskiye rekomen-dasii. M.: VFV, 2009. - 45s.

 12. Godik M.A.Fizicheskaya podgotovka futbolistov. M.: Terra-Sport, 2006.-272 s.

 13. Jeleznyak Yu.D., Ayrapetyans L.R., Pimenov M.P., Kunyanskiy V.A. Massovыy voleybol (obucheniye, sorevnovaniya, sudeystvo). T.: Ibn Sino, 1994. – 144 s.

 14. Jeleznyak Yu.D., Petrov P.K. Osnovы nauchno-metodicheskoy deyatelnosti v fizicheskoy kulture i sporte. // Ucheb. posobiye dlya stud. VUZov. M.: Akademiya, 2002. – 264 s.

 15. Jeleznyak Yu.D., Kunyanskiy V.A., Chachin A.V. Voleybol. //Metodicheskoye posobiye po obucheniyu igre. M.: Olimpiya PRESS. 2005. - 111 s.

 16. Jeleznyak Yu.D., Chachin A.V., Sыromyatnikov Yu.P. Voleybol. //Primernыye programmы dlya DYuSSh i SDYuShOR. M.: Sovetskiy sport, 2009. - 130 s.

 17. Isroilov Sh.X. Voleybol. //Olimpiya zaxiralari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma. T.: Tasvir, 2008. – 144 b.

 18. Qurbonova M.A., Qosimova M.U. Milliy va harakatli o‘yinlar. // Oliy o‘quv yurtlari umumiy kurs talabalari uchun o‘quv qo‘llanma.T.: 2009. - 67 b.

 19. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v Olimpiyskom sporte. Obщaya teoriya i yeyo prakticheskiye prilojeniya. Kiyev, Olimpiyskaya literatura, 2004. – 808 s.

 20. Pulatov A.A. Voleybolning rasmiy qoidalari. O’zDJTI nashriyot-matbaa bo’limi. T.: 2002. - 53 b.

 21. Pulatov A.A., Isroilov Sh.X., Qurbanova M.A. Voleybol. // JTI II kurs talabalari uchun ixtisoslik fanidan ma’ruza matnlari. T.: 2003. - 44 b.

 22. Pulatov A.A. Voleybol. //JTI I kurs talabalariga mo’ljallangan ma’ruzalar to’plami. T.: 2004. - 71 b.

 23. Pulatov A.A., Israilov Sh.X. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. //O’quv qo’llanma. T.: 2007. – 148 b.

 24. Pulatov A.A., Isroilov Sh.X., Qurbonova M.A., Kdirova M.A. I-IV kurs talabalari bilan seminar va uslubiy mashg’ulotlar o’tkazish bo’yicha uslubiy ishlanmalar (voleybol nazariyasi va uslubiyati bo’yicha). T.: 2008. – 78b.

 25. Pulatov A.A. Yosh voleybolchilar tezkorlik-kuch sifatlarini shakllantirish uslubiyati. // Uslubiy qo’llanma. T.: 2008. – 38 b.

 26. Rodionov A.V. Psixofizicheskaya trenirovka. M.: TOO Dar, 1995. – 64 s.

 27. Seluyanov V.N., Shestakov M.P., Kosmina I.P. Nauchno-metodicheskaya deyatelnost. // Uchebnik. M.: Fizkultura i sporta, 2005. - 287s.

 28. Sportivnыye igrы: Texnika, taktika, metodika obucheniya. //Ucheb. dlya stud. vыssh. ped. ucheb. zavedeniy. Pod. red. Yu.D.Jeleznyaka, Yu.M.Portnova. M.: Akademiya, 2004. - 520 s.

 29. Xolodov J.K. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya i sporta. //Uchebnoye posobiye dlya studentov vыsshix uchebnыx zavedeniy, obuchayuщixsya po spesialnosti “Fizicheskaya kultura”. M.: Akademiya, 2008. - 478 s.

 30. Xulio Velasko (Argentina), Dag Bil (SShA), Filip Blen (Fransiya), Djuzeppe Azarra (Italiya). Sovremennыy voleybol. //Trenirovka. Upravleniye. Tendensii. M.: VFV. 2008. - 31s.

 31. Chesnokov Yu.B. Texnika igrы. // Metodicheskiy sbornik. M.: VFV. 2008. - 48 s.

 32. Shnayder V.Yu. Metodika obucheniya igre v voleybol. // Posobiye dlya st-v fak-v fiz-rы. M.: Olimpiya. Chelovek. 2008. - 55 s.

 33. Yunusova Yu.M. Teoreticheskiye osnovы fizicheskoy kulturы i sporta. //Uchebnoye posobiye. T.: 2005. – 260 s.

 34. Carmelo Pittera, Paolo Pedata, Paolo Pasqualoni. Pallavolo dentro il movimento 2. San Marco di Cormons. 2010. – 685 p.

Mundareja

Kirish:___________________________________2-5_______


I.BOB Adabiyotlar tahlili.___ ___6____________________

I.1. Jismoniy madaniyat darslarini ukuvchilar sog’ligiga tasiri________6-10_______________

I.2. Jismoniy tarbiya darsini tashkillash va o’tkazishning usuliy asoslari.___ 11-16_______________

II.BOB. 7- Sinflarga texnik tayyorgarlik haqida umumiy tushuncha_____________17-20_________________________

II.1. 7-sinf o’quvchilarini tyexnikaga o’rgatishda dastlabki, chuqurlashtirilgan va mukammallashtirilgan bosqichlari_____21-38_____________

III.BOB. 7-sinf o’quvchilariga to’pni qabul qilish va uzatish texnikasini o’rgatishni takomillashtirish____39-42

III.1. 7-sinf o’quvchilariga to’pni o’yinga kiritish texnikasini o’rgatishni takomillashtirish __ 43-49_____

XULOSALAR______________50-51__________


FOYDALANILGAN VA TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR________52-55
Do'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


iii-shissya-varlig---7.html

iii-socialno.html

iii-south-asian---uccelli.html

iii-stadiya-.html

iii-stepen-aktivnosti.html