1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 402

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS

səhifə99/402
tarix08.07.2018
ölçüsü10.69 Mb.

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS

 

153 


 Qafqaz University                                    18-19 April 2014, Baku, Azerbaijan 

fın köməyi ilə kompyuterdə ekranından qeyd edilmiş  və bu cavabların elektrofizioloji parametrlərində baş verən 

dəyişikliklərə  əsasən hipotalamusun təsirinin MA-erqik mexanizmlərini araşdırılmışdır. Torlu qişadan yaradılmış 

potensiallar xüsusi bəbəkgenəldici ilə doldurulmuş kontakt linzanın köməyi ilə qeyd olunmuşdur.  Əldə edilmış  nəticələr 

"Brainsys"proqram paketinin köməyi ilə kompyuterdə qeyd edilmiş və analizi aparılmışdır. 

 Aparılmış  tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, SCN-nin elektrik stimulyasiyası torlu qişada və GQ-da 

yaradılmış potensialların amplitud parametrlərinə pozitiv təsir göstərsə də, DCYQ-da cavabların amplitud parametrlərində 

bunun  əksi baş vermişdir. Bu təsir summar amplitud parametrlərində bir o qədər gözə çarpmasa da YP-ın ayrı-ayrı 

elementlərində ("a"-dalğa, "b"-dalğa, və ya pozitiv, neqtiv dalğa) daha aydın görünür. Belə ki, SCN-nin stimulyasiyası 

zamanı elektroretinoqrammanın (ERQ) “a”-dalğasının amplitudu azalır, “b”-dalğasının amplitudası isə artır.  Ədəbiyyat 

mənbələrinə  əsasən belə hesab edilir ki, “b” dalğalar oyanma “a” dalğalar isə tormozlanma prosesləri ilə  əlaqədardır. 

(Granit R., P.O. Therman 1934,1935). 

DCYQ-da isə neqativ dalğanın amplitudu azalır, pozitiv dalğanın amplitudu isə artır. GQ-da həm pozitiv, həm də 

neqativ dalğaların amplitudları artır.  Daha sonra nR-nın elektrik stimulyasiyası zamanı ERQ və GQ-da YP-in bütün 

elementlərində artma müşahidə olunur. DCYQ-da elə bir ciddi dəyişiklik baş vermir. LC-un stimulyasiyası isə tədqiq edilən 

strukturların YP-nın bütün elementlərinin amplitud parametrləri azalması ilə müşahidə olunur. Bundan fərqli olaraq nR-nın 

stimulyasiyası fonunda hipotalamusun stimulyasiyasının təsir effekti SCN və nR-nın ayrılıqda göstərdikləri təsir effektlərinə 

bənzəsə də, bu təsirdən daha effektli olur. LC-un aktivləşməsi fonunda SCN-nin stimulyasiyası zamanı görmə torlu qişa, 

DCYQ, GQ-nın YP-nın amplıtud parametrlərində demək olar ki, heç bir dəyişiklik baş vermir. 

Tədqiqatlar nəticəsində əldə etdiyimiz faktlara əsasən deyə bilərik ki, SCN-nın görmə funksiyasının tənzimlənməsində 

müəyyən rolu var. Hipotalamusun görmə analizatorunun strukturlarının YP-nın elektrofizioloji göstəricilərinə belə  təsir 

effektləri isə çox ehtimal ki, MA-erqik sistemin torlu qişa səviyyəsində oyanma və tormozlanma mexanizmlərinin 

modulyasiyası ilə bağlıdır 

 

 

 

NATURAL PLANT COMPOUNDS AS PROTECTIVE SUBSTANCES  

AT DIFFERENT STRESSES 

 

Jeyhuna JAFAROVA, Sona BAYRAMOVA, Rena GANIYEVA  

Institute of Botany, National Academy of Sciences 

j.jafarova@yahoo.com   

The different stresses are known to lead to changes of natural processes occurring in living organisms, in particular may 

induce irreversible changes. The experience has shown, that using of natural compounds is most rational way for sustaining 

of physiological state of cells under stress without secondary effects. 

In the present study the results obtained during investigation the natural compounds and compositions on their 

antiradical and antioxidants activities were presented.  

The PS II is known to be very sensitive to action of stress factors (J. Barber, 2003; Vass and Aro 2007; J.R. Jafarova et 

all., 2013). For control of activity in chloroplasts of cucumber and pumpkin the method of recombinational fluorescence of 

chlorophyll a (Chl a) in millisecond time range (msec RF) has been used as a biological assay for stress factor action 

determination. It is well known that different phases of  msec RF reflects events both donor and acceptor side of reaction 

center (RC) of PS II and its surrounding. 

It is known that stress factors such as heavy metals, strong light in UV-range and herbicides sharply change the 

behavior of PS II. It was established that under action of Cd

2+

 and Co

2+

 the ratio components of RF of Chl a dependent on 

decreasing of fast component, connected with charge separation with formation of primary radical pair P680

*

 Phe, as a 

result of blocking primary electron acceptors reduction. Strong light and action of herbicide (methylviologen-MV) also 

induced proper changes of msec RF of Chl a components. Under the action of MV a slow phase have been disappeared. 

The effectiveness of investigated preparations “Hypporamine PL” from leaves of seabuckthorn (Hippophae rhamnoides 

L.) was connected mainly with polyphenols. The effect of “Hypporamine PL” at alkaline medium action of Cd

2+

 and Co


2+

 is 


occurring at site of recombination Mn

4

O

5

Ca-cluster with P680 Q

A

. It should be take into account, that protective effect of 

“Hypporamine PL” occurs at site near to water-oxidation complex of chloroplasts, where the oxidative damage is connected 

with formation of active oxygen forms. 

The effect of BAC (biologically active composition), containing active compound of Plumbagin (2-methyl, 5-oxi, 1,4 

naphtoquinone obtained from roots of Ceratostigma plumbaginoides), seeds of caraway (Carum carvi) and coriander 

(Coriandrum sativum L ) was determined by comparison with standard antioxidant Na-ascorbate under action of stress 

factors such as MV and strong light at visible range. II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS

 

154 


 Qafqaz University                                    18-19 April 2014, Baku, Azerbaijan 

Na-Asc that is known to neutralized effectively formed superoxide anion radical and to maintain oxido-reduction balance 

between photosystems and but BAC in contrast to it is not able fully neutralize superoxide radical (life time ~ 2 msec). 

Taking into account that used compounds must proved antioxidant characteristics, the concluision was made that all 

used stress factors – heavy metals, herbicides and strong light – lead to state when damaging factor are reactive oxygen 

forms. Investigated compounds and compositions are active at different degree as in quenching of free radical states and in 

suppressing of oxidative processes. The more active in protecting effect from ROS (reactive oxygen forms) is 

“Hypporamine PL”. Biologically active composition (BAC) has demonstrated some free radical quenching ability. 

 

   

QARĞIDALI  BİTKİSİNİN  PLASTİD  GENOMUNDAN   

NÜVƏYƏ  TRANSFERLƏR 

 

Kamran YUSİFLİ, İlham ŞAHMURADOV 

Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Botanika İnstitutu 

yusiflik@gmail.com, ilham@pgenomics.org   

Bitki genetik sistemləri nüvə genomundan və yarımavtonom mitoxondri və plastid genomlarından ibarətdir. Hazırda 

belə hesab olunur ki, simbioz yolu ilə plastidlər sianobakteriyalardan, mitoxondrilər isə protobakteriyalardan yaranmışlar və 

təkamülün gedişində bu orqanellaların əcdadlarında qədim endosimbiontların genlərinin əksəriyyəti nüvəyə köçürülmüşdür; 

mitoxondri və plastidlərin biogenezi və funksiyaları üçün tələb olunan zülalların əksəriyyəri sitoplazmadan "idxal" olunur. 

Nəticədə plastid və mitoxondrilərin genomları  dəfələrlə kiçilsə  də, bu proses sona qədər getməmişdir - müəyyən genlər 

indiyədək öyrənilmiş bütün orqanellərdə saxlanılmışdır. Aparılmış  tədqiqatlar göstərmişdir ki, belə itirlmə/transfer 

hadisələri fotosintetik eukariotların ümumi əcdadında baş vermiş, sonralar isə bitkilərinin xloroplast genləri dəstində yalnız 

cüzi dəyişikliklər olmuşdur. Məsələn, güman olunur ki, Arabidopsisdə nüvə genlərinin 

18%-i (4500 gen) plastid mənşəli-

dir. Müxtəlif növlərin xloroplast genomlarında  ən çoxu 210 zülal kodlaşdıran gen tapılmışdır. Örtülütoxumluların analiz 

olunmuş plastid genomlarının hamısında eyni 74 zülal kodlaşdıran gen və  bəzi növlərdə olmayan cəmi bir neçə gen vardır. 

Funksiyaları üçün tələb olunan zülallardan 10%-indən azını kodlaşdıran  mitoxondrilərdə də oxşar vəziyyət müşahidə olunur. 

Bu günə kimi analiz olunmuş bütün ali bitkilərin nüvə genomunda (tütün, kəsəkotu, düyü, soya, şərab üzümü və b.) hər 

iki organella DNT-sinin müxtəlif uzunluqda çoxlu sayda qəlpələri tapılmışdır. Bu təqdiqat işi qarğıdalı (Zea mays) 

bitkisinin nüvə genomunda plastid DNT-sinin izərinin axtarışına həsr olunmuşdur.  

Aşkar olunmuşdur ki, haploid nüvə genomunun uzunluğu təxminən 2,5×10

9

 nc olan  qarğıdalının nüvə xromosomunun 

hər birində uzunluğu 140384 nc olan xloroplast DNT-sinin (xlDNT) çoxsaylı  qəlpələri mövcuddur və  həmin qəlpələr, 

demək olar ki, bütöv plastid genomunu (onun 99,5%-ni) təmsil edir. Lakin xlDNT-nin bu fraqmentləri xromosomlar üzrə 

qeyri-bərabər paylanmışdır: xlDNT qəlpələri ilə daha zəngin olan nüvə xromosomları 1-ci (369 fraqment; xlDNT-nin 

~83%-i), 2-ci (222 fraqment; ~71%) və 5-ci (232 fraqment; ~79%) xromosomlardır. XlDNT-sinin ən az təmsil olunduğu 

nüvə xromosu isə 8-ci xromosomdur (131 fraqment; ~32%). Həmin çoxsaylı insersiyalardan 12-si plastid genomunun 

uzunluğu 10000 nc-dən çox olan nahiyyələrini əhatə edir: 1-ci və 5-ci xromosomların hər birində 3 (müvafiq surətdə, 31297 

nc, 12593 nc və 10593 nc, 31729 nc, 15185 nc və 13809 nc), 2-ci və 7-ci xromosomların hər birində 2 (müvafiq surətdə, 

34513 nc və 12453 nc, 11733 nc və 10009 nc), 3-cü və 10-cu xromosomların hər birində 1 (14577 nc və25385 nc) belə uzun 

insersiya aşkar edilmişdir. xlDNT-nin 34513 nc-dən ibarət olan və plastid genomunun təxminən 1/4-ni əhatə edən ən böyük 

insersiyası isə 2-ci xromosomda tapılmışdır.   

Bu araştırmalar nəticəsində aşkar olunan digər maraqlı fakt odur ki, xlDNT-sinin ümumi uzunluğu ~90000 nc olan 26 

fraqmenti eyni zamanda mitoxondri DNT-si (mtDNT) ilə  də oxşardır. Hər iki orqanellərin DNT ardıcıllıqlarının “şərikli 

nüvə limanı” kimi görünən həmin rayonlar 1-ci, 2-ci, 5-ci və 10-cu nüvə xromosumlarında daha çoxdur. Bizim araşdırmalar 

və  ədəbiyyat məlumatları  əsasında güman edirik ki, təkamülün gedişində xlDNT-si təkcə nüvə genomuna deyil, həm də 

mitoxondri genomuna transfer etmişdir - yəni mitoxondri genomunda da olan həmin 26 fraqment plastid mənşəlidir.   

Bundan başqa, 8 nüvə xromosomunda (4-cü və 9-cu xromosomlar istisna olmaqla) 48 xloroplast geninin intakt 

nüsxələri tapılmışdır və onlardan bəzilərinin (ndhK, ndhJ, ndhC, atpB, atpE, rps2, rps18, rps15, rps19, petA, petN, petL, 

rpl20, rpl23, psaI, psbZ, psbM, psbF və s) nüvədə,  ən azı, transkripsiya olunmasının kDNT təsdiqi vardır. Apardığımız 

əlavə araşdırmalar göstərir ki, transkripsiya olunmasının kDNT təsdiqi olan xloroplast mənşəli rps2 və ndhK nüvə 

genlərinin kodlaşdıra biləcəyi polipeptidlər NH2-sonluğundakı tranzit peptidinə görə, çox güman ki, müvafiq sürətdə 

mitoxondri və xloroplast təyinatlıdırlar.  

Əldə olunan nəticələr və ədəbiyyat məlumatları belə güman etməyə əsas verir ki, xloroplast genlərinin nüvəyə transferi 

hazırda da davam edən prosesdir. 


:

Uploads -> Ebooks
Ebooks -> CəFƏR İbrahimov
Ebooks -> Annotasiya
Ebooks -> Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013
Ebooks -> İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
Ebooks -> Dərs vəSAİTİ Azərbaycan Respublikası Təhsil
Ebooks -> Mövzu 3. MÜAsir döVRÜn sosial- qlobal problemləRI. saat plan
Ebooks -> Pedaqogika. Əlizadə Nigar. Qrup 203
Ebooks -> İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


indnruma---aydn-paayev.html

indochina.html

indole-and-its.html

indonesia---global-import.html

indonesian-idol--from.html