«Бекітемін»

Бірінші проректор

___________________М.Е. Ермаганбетов

«____»____________________200_ ж.

«Келісілді»

Оқу басқармасының бастығы

___________________Б.С.Жумагулов

«____»____________________200_ ж.

Факультет Кеңесінің төрағасы _Бекпатшаев М.Ж._

«______» _____________2009___ж.

«Delphi ортасындағы мәліметтер қорымен жұмыс істеу негіздері қолданбалы курсын оқыту» арнайы курсы бойынша
«

050111

– Информатика» мамандығы үшін

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Оқу формасы ____күндізгі_____, ______________

(күндізгі, сырттай), (ОБ,ОКБ және ППО,ЖБ)

Факультет __

Физика математика

_ _ ___________

Кафедра

Информатика және қолданбалы математика

Курс _______4_________________ _______________

Семестр _____7______________ _________________

Кредиттер саны_____3________________ _________

Барлық сағат саны___92,5___________________ _ ____

Дәріс _____30__________________________ ______

Практикалық (сем., студиялық) сабақтар ___ ______

Зертханалық сабақтар_______30____________ ______

СОӨЖ_____22,5________________________ __________

СӨЖ __________________________________ ______

Аралық бақылау 10 0

Емтихан _______ ___ семестр

Алматы, 2009

Жұмыс оқу бағдарламасынегізінде дайындалды.

«Delphi ортасындағы мәліметтер қорымен жұмыс істеу негіздері» қолданбалы курсын оқыту» арнайы курсының жұмыс оқу жоспарын профессор, Халықова Г.З._ жазды және «

Информатика және қолданбалы математика

» кафедрасының мәжілісінде талқыланды.

«___»_____________200_ ж., хаттама №_________

Бағдарламаны жазған Халықова Г.З._ ___________________________ (қолы)

Кафедра меңгерушісі _Бидайбеков Е.Ы.__________________________ (қолы)

Жұмыс оқу бағдарламасы

Физика-математика

факультетінің Кеңесімен ұсынылды

«___»_____________200_ ж., хаттама №_________

1. Пәннің мақсаты мен міндеті

Пәнді оқытудың мақсаты

: оқушыларға қазіргі мәліметтер қоры туралы түсінік беру, мәліметтер қорының құрылу принциптерімен, Delphi ортасында мәліметтер қорын құруға арналған инструментальдық құралдармен таныстырып, мәліметтер қорын басқару жүйелерінің негізгі объектілерін құрып үйрету болып табылады.

«Delphi ортасындағы мәліметтер қорымен жұмыс істеу негіздері» қолданбалы курсын оқыту» арнайы курсын оқытудың

негізгі міндеттері

: оқушыларды Delphi ортасындағы инстурментальдық құралдарды пайдалана отырып, мәліметтер қорын құра білуге, оны өңдей білуге, сұрыптай білуге, оны қажетті түрде шығара білуге және қазіргі заман талабына сай ақпараттық жүйелер құра білуге үйретуге қажетті әдістемелік тәсілдерді меңгеру ««Delphi ортасындағы мәліметтер қорымен жұмыс істеу негіздері» қолданбалы курсын оқыту» арнайы курсын» пәнін оқыту нәтижесінде студент:


ПРЕРЕКВИЗИТТЕР ТІЗІМІ


ПОСТРЕКВИЗИТТЕР ТІЗІМІ

2.Пән мазмұны

2.1.Дәрістік курс


2.3. Зертханалық, студиялық сабақтар

2.4. Студенттердің оқытушы жетекшілігімен жасайтын өзіндік жұмыстары

2.5. Студенттердің өзіндік жұмысы

3. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР


3.1.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер


1. Халықова Г.З., Қозбекова Г.Ж. «Delphi ортасында мәліметтер қорымен жұмыс істеу негіздері». Оқу құралы. Абай ат.ҚазҰПУ, 2009.

2. Халықова К.З., Ануарбекова Г.Ж. Object Pascal тілі. Delphi ортасы: Оқу-әдістемелік құралы. - Алматы: Абай ат.ҚазҰПУ, 2008. – 237 бет.

Анықтамалық әдебиеттер


3. Фленов М.Е. Библия Delphi. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 880 с.:илл.

Қосымша әдебиеттер


4. Халықова К.З., Қозбекова Г.Ж. Delphi ортасында мәліметтер қорын құруды оқыту. Вестник КазНПУ им.Абая. N 4 (24 ), 2008.

5. Халықова К.З., Ануарбекова Г.Ж. Object Pascal тілі. Delphi ортасы: Оқу-әдістемелік құралы. - Алматы: Абай ат.ҚазҰПУ, 2008. – 237 бет.

6. Фленов М.Е. Библия Delphi. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 880 с.:илл.

7. Хомоненко А.Д. и др. Delphi 7/Под общ. Ред. Хомоненко А.Д. – СПБ.:БХВ-Петербург, 2003. -1216 с.:илл.

Кунакова К.У. Профильное обучение в общеобразовательной школе. Учебно-методическое пособие. – Алматы: КАО, 2007. – 49с.

8. О.Г. Смолянинова. Использование метода электронного портфолио в практике зарубежных вузов.//Информатика и образование.№11, 2008

9. Портфолио в современном образовательном поле. Учебно методическое пособие //Под ред.Н.Н. Суртаевой.СПб; Тюмень; ТОГИРРО–НМЦ, 2005.

10. Профильное обучение в школе: содержание образования вариативного компонента учебного плана (Материалы республиканского семинара-тренинга 23-24 ноября 2006 года). - Алматы: КАО, 2006. – 100с.

Нормативті әдебиеттер

11. 2006-2007 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы бiлiм бiлiм беру ұйымдарында ғылым негiздерiн оқыту ерекшелiктерi туралы әдiстемелiк нұсқау хат. –Алматы, 2006.

12. Профильное обучение в школе: содержание образования вариативного компонента учебного плана (Материалы республиканского семинара-тренинга 23-24 ноября 2006 года). - Алматы: КАО, 2006. – 100с.
Ф ҚазҰПУ 0703- 04- 09 Жұмыс оқу бағдарламасы. Үшінші басылым бет барлығы
©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Информатика және қолданбалы математика


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Пән атаулары, олардың бөлімдері (тақырыптар)

1

Мектеп информатикасы. 8-сынып. 12-бөлім. Мәліметтер қоры

2

Информатика. 1-курс. Мәліметтер қорын басқару жүйелері

3

Программалау. 1-2-курс. Delphi ортасыПән атаулары

1

Информатиканы оқыту әдістемесі. Бағдарлы курстарды оқыту туралы

2

Мәліметтер қоры. Объектілі бағдарланған программалау жүйелеріндегі мәліметтер қоры

Тақырып №

Тақырып, дәрістер аттары

Тақырып мазмұны

Барлығы (сағ)

Семестр 2 аптасы


1 Бөлім.
1 тақырып

Жалпы білім беретін орта мектпте бағдарлы оқыту мәселелері

Орта мектептің жоғары сатысында бағдарлы оқыту мәселелері

2

1

2 тақырып

Жалпы білім беретін орта мектептің жоғары буынында жұмыс оқу жоспарын жасаудың ерекшеліктері.

2

2

3 тақырып

Қолданбалы курстарды оқытуда оқушылардың оқудағы жетістіктерін бағалау әдістері

2

3

4 тақырып

Жаратылыстану-математика бағытында «Delphi ортасындағы мәліметтер қоры» қолданбалы курсын оқыту бағдарламасы

2

4


2 Бөлім.
5 тақырып

Delphi ортасында мәліметтер қорын құруды оқыту әдістемесі

Delphi ортасында мәліметтер қорын құрудың ерекшеліктері

2

5

6 тақырып

Delphi ортасында мәліметтер қорын құруда пайдаланылатын мәліметтер типтері. Кесте құрылымын анықтау

2

6

7 тақырып

Кестені формаға шығару тәсілі. Delphi ортасында мәліметтер қорын құруға пайдаланылатын компоненттер.

2

7

8 тақырып

Форма шеберінің көмегімен кестені шығару тәсілдері

2

8

9 тақырып

Delphi ортасында сұраулар құру. SQL тілі

2

9

10 тақырып

SQL тілінің операторлары. Агрегаттық функциялар

2

10

11 тақырып

Мәліметтерді шығару және өзгерту компоненттері

2

11

12 тақырып

Delphi ортасында есептер құру

2

12

13 тақырып

Delphi ортасында есеп формаларын құру

2

13

14 тақырып

Есепте мәліметтерді топтастыру және басқа да безендәру операциялары

2

14


Қорытынды жоба

2

15

Барлығы

30


№№ п.п.

Сабақтардың аттары және мазмұны

Жұм. жүргізу құралдары

Сағат саны

Семестр аптасы

1 тақырып

Delphi ортасында мәліметтер қорын құруда пайдаланылатын мәліметтер типтері. Кесте құрылымын анықтау

Delphi ортасы2

1

2 тақырып

Кестені формаға шығару тәсілі. Delphi ортасында мәліметтер қорын құруға пайдаланылатын компоненттер.

3

2,3

3 тақырып

Форма шеберінің көмегімен кестені шығару тәсілдері

3

4,5

4 тақырып

Delphi ортасында сұраулар құру. SQL тілі

3

6,7

5 тақырып

SQL тілінің операторлары. Агрегаттық функциялар

3

8,9

6 тақырып

Мәліметтерді шығару және өзгерту компоненттері

3

10

7 тақырып

Delphi ортасында есептер құру

3

11

8 тақырып

Delphi ортасында есеп формаларын құру

3

12

9 тақырып

Есепте мәліметтерді топтастыру және басқа да безендәру операциялары

3

13


Қорытынды жоба

4

14,15

Барлығы

30


№№

п.п.


СОӨЖ тақырыптардың аттары және тапсырмаларының мазмұны

Жүргізу түрі

Сағат саны

Семестр аптасы

1 тақырып

Delphi ортасында мәліметтер қорын құруда пайдаланылатын мәліметтер типтері. Кесте құрылымын анықтау

Ауызша талдау және компьютерде орындау

2

1

2 тақырып

Кестені формаға шығару тәсілі. Delphi ортасында мәліметтер қорын құруға пайдаланылатын компоненттер.

3

2,3

3 тақырып

Форма шеберінің көмегімен кестені шығару тәсілдері

3

4,5

4 тақырып

Delphi ортасында сұраулар құру. SQL тілі

3

6,7

5 тақырып

SQL тілінің операторлары. Агрегаттық функциялар

3

8,9

6 тақырып

Мәліметтерді шығару және өзгерту компоненттері

3

10

7 тақырып

Delphi ортасында есептер құру

3

11

8 тақырып

Delphi ортасында есеп формаларын құру

3

12

9 тақырып

Есепте мәліметтерді топтастыру және басқа да безендәру операциялары

3

13


Қорытынды жоба


4

14,15

№№ п.п.

СӨЖ тақырыптардың аттары және тапсырмаларының мазмұны

Бақылау формасы

Сағат саны

Семестр аптасы

1 тақырып

«Мәліметтер қоры туралы түсінік» тақырыбына оқу әдістемелік материалдар даярлау

Жұмысты тапсыру түрі:

Презентация, Электрондық оқу басылымы, Электрондық мәтін (А4 форматында), студенттің Е-портфолиосы
1,2,3

2 тақырып

«Кесте құру» тақырыбына оқу әдістемелік материалдар даярлау


4,5

3 тақырып

«Кесте құру. Кестенің құрылымын программалау жолымен құру. Table компоненті» тақырыбына оқу әдістемелік материалдар даярлау


6,7

4 тақырып

«Кестені формаға шығару тәсілдері» тақырыбына оқу әдістемелік материалдар даярлау


8,9

5 тақырып

«Delphi ортасында сұраулар құру. SQL тілі» тақырыбына оқу әдістемелік материалдар даярлау


10,11

6 тақырып

«SQL Builder программасы көмегімен сұрау құру» тақырыбына оқу әдістемелік материалдар даярлау


12,13

7 тақырып

«DELPHI ортасында есептер құру. Қарапайым есеп құру » тақырыбына оқу әдістемелік материалдар даярлау


14

8 тақырып

«DELPHI ортасында есептер құру. Қосалқы және жүйелі ақпараттарды көрсету үшін TQRSysData компонентін пайдалану» тақырыбына оқу әдістемелік материалдар даярлау


15
?


keude-hirurgiyasi-240-2.html

keuning--charles-b--of.html

keutamaan-menuntut-ilmu--.html

kevin-depinet---the-sign.html

kevin-lane-keller--.html