1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 60

Ityhkjr /jkvcbc sfduflfcfdfkb - səhifə 29

səhifə29/60
tarix26.11.2017
ölçüsü2.28 Mb.

am cnobas xmamaRla vukiTxavdi, vidre Cemi megobari sauzmes moaTavebda.

- Cemo Zvirfaso uotson, - miTxra man, sufridan wamodga da oTaxSi bolTis cemas mohyva, - Tqven angelozis moTmineba gaqvT, radgan ager sami dRea TqvenTvis araferi miTqvams da sayveduric ar dagcdeniaT. gulaxdilad unda giTxraT, rom mosaTxrobic araferi mqonda. arc es parizidan miRebuli depeSa gvexmareba idumalebiT moculi ambebis amoxsnaSi.

- magram lukasis mkvlelobis ambavi axla xom sabolood gadawyvetilia, - vuTxari me.

- im kacis sikvdili - ubralo epizodia Cvens namdvil amocanasTan SedarebiT, rac imaSi mdgomareobs, rom werils mivakvlioT da evropa katastrofisagan vixsnaT. gasul sam dReSi mxolod is moxda, rom araferi momxdara. TiTqmis yovel saaTs vRebulob cnobebs mTavrobidan da vici, rom evropaSi jer kidev ar SeiniSneba omis momaswavebeli fucxuni da iaraRis JRaruni. Tu werili dakargulia... Tumca, ar daikargeboda... magram Tu ar dakargula, maS, sad aris? visTan? ratom malaven? ai, kiTxva, rac CaquCiviT mcems TavSi. da mere, roca werili daikarga, raRa im Rames mokles lukasi; saerTod, hqonda Tu ara lukass es werili? Tu hqonda, ratom ver ipovnes qaRaldebSi? Tan xom ar waiRo lukasis gagiJebulma colma? Tu waiRo, mis saxlSi xom ar inaxeba parizSi? an ranairad SemiZlia am werilis Zebna iq ise, rom safrangeTis policias eWvebi ar aRvuZra? es is SemTxvevaa, Zvirfaso uotson, sadac kanoniereba iseve saSinelia CvenTvis, rogorc misi darRveva. yvelaferi Cvens winaaRmdegaa amxedrebuli, magram sasworze mSvidobisa da mTeli qveynis interesebia da unda vimoqmedoT. Tu am saqmis warmatebiT dasruleba movaxerxe, ra Tqma unda, is Rirseulad daagvirgvinebs Cems karieras... aha, ager ukanaskneli cnobebi wina poziciebidan! - holmsma swrafad daxeda baraTs, rac im wams gadasces. - Cans, lestreidma raRac saintereso ipovna. daixureT qudi, uotson, axlave erTad gavemgzavrebiT vestminsterSi.

pirvelad vnaxe adgili, sadac borotmoqmedeba moxda: maRali, uSno, viwrofasadiani, zviadad gajgimuli, oficialuri, da uzarmazari saxli im saukunis RviZli Svili gaxldaT, romelSiac aSenda. fanjridan lestreidis buldogiseburi saxe SevniSne, da roca bumberazma konsteblma kari gagviRo, lestreidi megobrulad mogvesalma.

am oTaxSi mohkles lukasi, magram danaSaulis kvali ukvalod gamqraliyo. mxolod erTi uSnod gadRabnili laqa Canda kvadratul xaliCaze. patara xaliCa mxolod oTaxis Suaguls Tu faravda. xaliCis garSemo iataki elvarebamde gaprialebuli lamazi, Zveleburi kvadratuli parketiT iyo mogebuli. buxris Tavze ekida iaraRis SesaniSnavi koleqcia. am koleqciidan CamoeRo mkvlels pirbasri xanjali im tragikul saRamos. fanjarasTan idga mdidruli saweri magida, da yoveli sagani oTaxSi: suraTebi, xaliCebi, portierebi - yvelaferi mowmobda patronis daxvewil, natif gemovnebas.

- gaigeT parizidan mosuli axali ambebi? - ikiTxa lestreidma.

holmsma Tanxmobis niSnad Tavi dauqnia.

- amjerad Cvenma frangma megobrebma mizanSi moaxvedres. mkvleloba ueWvelad, swored ise moxda, rogorc isini amtkiceben. qalma karze daakakuna - es iyo moulodneli viziti, radgan lukasTan aravin ar dadioda. kacma SemouSva, aba qals quCaSi xom ar datovebda! colma mouTxro, rogor miagno mis kvals, da sayvedurebiT aavso. Semdeg, raki xanjalic iqve aRmoCnda, male wirvac gamouyvana. yvelaferi es, ra Tqma unda, erTbaSad ar momxdara, radganac skamebi grovad eyara, xolo erTi maTganisaTvis gansvenebuls xelic ki CauWidia, albaT imiT lamobda Tavdacvas. yovelive es ise naTlad maqvs warmodgenili, TiTqos TviTon vyofiliyavi im tragikuli ambis mowme.

holmsma warbebi aswia:

- da mainc mixmeT?

- ho, diax, es patara wvrilmania, magram imnairTagani, romlebic Tqven gainteresebT xolme: saeWvo ambavia, iciT, da rogorc albaT Tqven uwodebdiT, Zalian ucnauri. erTi SexedviT araferi saerTo ara aqvs am SemTxvevasTan.

- ra aris aseTi?

- TqvenTvis cnobilia, rom mas Semdeg, rac danaSauli gamoaSkaravda, bejiTad vcdilobT, raTa yvela nivTs Tavisi adgili mivuCinoT. aq aravin arafers ar Sexebia. binaSi dRe da Rame morigeobda policieli. dRes diliT, mas Semdeg, rac mokluli dakrZales da am oTaxis gamokvleva daamTavres, gadavwyviteT areul-dareuli bina cotaTi dagvelagebina da ai, xaliCa... xedavT, iatakze ki araa damagrebuli, aramed ubralod Zirsaa dafenili. SemTxveviT avwieT da aRmovaCineT...

- marTla? aRmoaCineT?.. holmsis saxe gamoxatavda udides interess.

- oo, darwmunebuli var, rom asi welic ar geyofaT imis gamosacnobad, rac aRmovaCineT! xedavT am gadRabnil laqas xaliCaze? am xaliCaSi sakmaod bevr sisxls unda gaeJona, xom marTalia?

- udavod.

- da warmoidgineT, rom Ria feris parketze am adgilas laqa ar aris.

- ar aris laqa? ara, unda iyos!

- diax, Cvenc ase vfiqrobdiT, magram iataki erT adgilas daulaqavebelia.

xaliCis kide avwie da davrwmundiT, rom lestreidi marTals ambobda.

- magram xaliCis qveda mxares gaJonil sisxls xom iatakzec kvali unda daetovebina!

saxelovani specialistis gaoceba rom naxa, lestreidma aRtacebisagan CaixiTxiTa:

- aba, axla agixsniT, rac aris. meore laqac arsebobs, magram pirvels ar emTxveva, TviTonve SexedeT.

am sityvebze xaliCis meore bolo aswia da marTlac, parketze, karTan axlos, vnaxeT didi muqi wiTeli laqa.

- ras ityviT amaze, mister holms?

- aq yvelaferi Zalian martivi asaxsnelia. ori laqa emTxveva erTmaneTs, magram xaliCa gadabrunebuli iyo. raki is kvadratulia da araa damagrebuli iatakze, amis gakeTeba sruliad advili ram iyo.

- mister holms, policias ar esaWiroeba Tqveni ganmarteba imis Taobaze, rom xaliCa gadabrunebuli iyo. es savsebiT aSkaraa: Tu xaliCas ase davdebT, erTi laqa meoris Tavze aRmoCndeba. me ki Tqven gekiTxebiT: vin awia xaliCa da risTvis?

holmsis uZrav saxeze SevniSne, rom Zlivs ikavebda dauflebul mRelvarebas.

- lestreid, - Tqva bolos, - derefanSi rom policielia, igi ganuwyvetliv morigeobda aq, Tu ara?

- diax.

- hoda, ai Cemi rCeva: Zalian mkacrad dahkiTxeT. oRond Cveni TandaswrebiT ara. Cven aq davicdiT. gaiyvaneT meore oTaxSi. hkiTxeT, rogor gabeda aq adamianis SemoSveba da am oTaxSi misi marto datoveba. nu hkiTxavT, dauSva Tu ara man aseTi ram. CaTvaleT, rom amas mtkiceba ar esaWiroeba. daarwmuneT, rom TqvenTvis cnobilia am oTaxSi viRac rom iyo. daemuqreT. uTxariT, rom mxolod gulaxdil aRiarebas SeuZlia misi danaSaulis gamosyidva. gaakeTeT yvelaferi ise, rogorc me giTxariT.

- vficav, me gamovwurav misgan yvelafers, Tu raime icis! - ficxlad SesZaxa lestreidma. winkarSi gairbina, da wuTis Semdeg gverdiTi oTaxidan misi gaavebuli yvirili mogvesma.

- Cqara, uotson, Cqara! - Sehyvira mouTmenlobisagan akankalebulma holmsma.

am kacis mTeli zebunebrivi Zala, rac apaTiis niRbis qveS imaleboda, mozRvavebuli energiis cecxlad agizgizda. man xaliCa gadakeca, swrafad daeSva muxlebze da parketis yoveli kvadratis xeliT mosinjvas Seudga. rogorc ki Seexo kides, erTi maTgani ganze gadavarda. es iyo patara yuTis saxuravi. mis qveS CaRrmavebuli mcire bneli adgili gamoCnda. holmsma mouTmenlad Cayo Sig xeli, magram ukan rom amoiRo, javrisa da mware imedgacruebisagan amoioxra. yuTi carieli dauxvda.

- aba, cocxlad, uotson, cocxlad! unda movaswroT da xaliCa adgilze davabrunoT!

saidumlo sacavis dafarva da zed xaliCis gadafareba Zlivs movaswariT, rom derefanSi lestreidis fexis xma gaisma. roca igi Semovida, holmsi buxarze daudevrad miyrdnobili dauxvda. Cems megobars iseTi naRvliani da tanjuli saxe hqonda, TiTqos dauZlevel mTqnarebas Zlivs ikavebda.

- mapatieT, rom mogacdineT, miter holms. vxedav, saSinlad mogbezrdaT es saqme. dabolos, aRiara! SemodiT, makferson! dae, jentlmenebmac gaigon Tqveni miutevebeli saqcielis ambavi.

oTaxSi gverdulad Semovida wiTeli da Sercxvenili bumberazi konstebli.

- garwmunebT, ser, azradac ar mqonia urigo saqcieli. guSin saRamos aq erTi axalgazrda qali gamomecxada. raRac uwyebis saxls daeZebda da ver ki epovna. vilaparakeT. mogwyindeba kacs mTeli dRe marto dgoma...

- mere, ra moxda?

- sadac mkvleloba moxda, im adgilis naxva ainteresebda. gazeTebSi wavikiTxeo, Tqva. Zalian wesieri axalgazrda qali gaxldaT, ser, da ise dalagebulad laparakobda, rom verc ki agiwerT. gavifiqre: iseTi ra unda moxdes, Tu SevuSveb da Sexedavs-meTqi. magram xaliCaze sisxlis laqa dainaxa Tu ara, iatakze mkvdariviT gaiSxlarTa. uceb samzareuloSi Sevvardi, wyali movarbenine, magram gons vera da ver moviyvane. maSin koniakisTvis kuTxeSi gadavirbine, traqtiri `suros toti~ romaa, iq, magram vidre movbrundebodi, axalgazrda qali gons mosula da adgilze aRar damixvda... albaT Sercxva CemTan Sexvedra.

- xaliCas aravin Sexebia?

- iciT, ser, roca me davbrundi, mgoni, cota adgilSenacvlebuli damixvda. qali xom xaliCaze daeca, xaliCa ki iatakze damagrebuli ar aris. mere me gavaswore.

- es gakveTili iyos TqvenTvis, konsteblo makferson, raTa metad aRaravin moatyuoT, - medidurad Cailaparaka lestreidma, - ra Tqma unda, Tqven gegonaT, rom wesrigis darRveva daifareboda. CemTvis ki sakmarisi gaxda xaliCis erTi Sexedva, raTa maSinve mivmxvdariyavi, rom oTaxSi viRac iyo. Tqveni bedi, megobaro, rom araferi dakargula, Torem cudi dRe dagadgebodaT. vnanob, mister holms, rom aq aseTi wvrilmanisaTvis mogiwvieT, magram megona, rom es meore laqa, rac ar emTxveva pirvels, dagainteresebdaT.

- ra Tqma unda, es Zalian sainteresoa... konsteblo makferson, is qali mxolod erTxel Semovida aq?

- diax, ser, mxolod erTxel.

- saxelad ra hqvia?

- ar vici, ser. mbeWdavi memanqanis adgils daeZebda, magram saxlis nomeri aRar axsovda, Zalian sasiamovno, wesieri axalgazrda qali gaxldaT, ser.

- maRali? lamazi?

- diax, ser, sakmaod maRali axalgazrda qali. SeiZleba iTqvas, rom ara marto lamazi, aramed Zalian lamazic. `oficero, neba momeciT mxolod Sevxedoo!~ - ase mommarTa. iseTi sasiamovno, pirdapir alersiani manerebi hqonda, rom gavifiqre, didi ubedureba ar iqneba, Tu karidan Sexedvis nebas mivcem-meTqi.

- ra ecva?

- Zalian ubralo samoseli, ser! grZeli wamosasxami iataks swvdeboda.

- es romel saaTze moxda?

- swored Sebindebisas, traqtiridan rom vbrundebodi, farnebi maSin aanTes.

- kargi, - Tqva holmsma, - wavideT, uotson, gadaudebeli saqme gvelodeba.

roca saxlidan gamovdiodiT, lestreidi oTaxSi darCa, sinanuliT aRsavse konstebli ki CvenTvis karis gasaRebad gaiWra. holmsi zRurblze Semobrunda da makfersons raRac gauwoda. konstebli daaSterda.

- RmerTo Cemo, ser! - SesZaxa gaocebulma.

holmsma tuCebze TiTi miido, nivTi ukanve Caido Sida jibeSi, da roca quCaSi gavediT, gadaixarxara.

- Cinebulia! - Tqva man, - wavideT, Zvirfaso uotson. farda aweulia, da ukanaskneli moqmedeba male daiwyeba. SegiZliaT damSviddeT: omi ar iqneba, Rirspativcemul lord treloni houpis brwyinvale karieras Crdili ar miadgeba, windauxedavi mefe aCqarebisaTvis ar daisjeba da premier-ministrs garTulebuli politikuri viTarebidan evropis daxsna aRar mouxdeba. Cven dagvWirdeba mxolod erTgvari taqti, sazrianoba, da maSin mTeli es istoria, rac Zalian arasasiamovno SedegebiT imuqreboda, SarSandeli TovliviT gaqreba.

am sakvirveli adamianis mimarT aRtacebis grZnobiT ganvimsWvale.

- Tqven amoxseniT amocana? - SevZaxe me myisve.

- jer ara, uotson. jer kidev aris ramdenime gaugebroba, magram CvenTvis ukve cnobilia imdeni, rom pirdapir sawyeni iqneba, Tu yvelafers ar SevityobT. axla ki pirdapir uaitholterasze wavalT da saqmes bolomde miviyvanT.

roca evropis saqmeTa ministris saxlSi mivediT, Serlok holmsma msaxurebs ganucxada, rom ledi hilda treloni houpis naxva surda. oriveni misaRebSi Segviyvanes.

- mister holms! - Tqva ledim, da saxe aRSfoTebisagan aetkica. - es Tqvenis mxriv ubralod upatiosnoba da arakeTilSobiluri saqcielia. xom gTxoveT, ar gamamxiloT, TqvenTan rom viyavi-meTqi. winaaRmdeg SemTxvevaSi qmari ifiqrebs, rom mis saqmeebSi verevi. Tqven ki Tqveni stumrobiT saxels mitexT. es xom amtkicebs, rom Cvens Soris saqmiani urTierToba arsebobs.

- samwuxarod, miledi, sxva arCevani ara mqonda. me damavales im gansakuTrebiT mniSvnelovani dokumentis povna da iZulebuli var gTxovoT, werili me gadmomceT.

ledi treloni houpi fexze wamovarda. saxeze mkvdrisferi edo. TiTqos TvalT daubneldao, wabarbacda. megona, gulic wauvidoda, magram nebisyofis uzarmazari ZaldatanebiT Tavi Seikava da brazisa da gaocebisagan saxe wamoenTo.

- Tqven... Tqven Seuracxyofas mayenebT, mister holms!

- momismineT, miledi, es sruliad usargeblo laparakia. gTxovT werili gadmomceT.

qalma xeli zarisaken gaiwoda:

- msaxuri gagacilebT.

- nu darekavT, ledi hilda, Torem Tu msaxurs mouxmobT, Cemi gulwrfeli cda Tavidan agaciloT saqveyno skandali, amaod Caivlis. damibruneT werili da yvelaferi mogvardeba. Tu damijerebT, dagexmarebiT, xolo Tu ar isurvebT, rom mendoT, iZulebuli viqnebi gagceT.

holmsis win amayi da didebuli ledi hilda treloni houpi idga. man Tvali gauswora Cems megobars, TiTqos surda gaego, gulSi ra udevso, magram zarisaTvis xeli ar mouSorebia.

- Tqven cdilobT damaSinoT, ara? eg veraferi keTilSobilebaa, mister holms! Tqven ambobT, raRac vicio. ra iciT?

- gTxovT, dabrZandeT, miledi. ar vilaparakeb, vidre ar dabrZandebiT. gmadlobT.

- mister holms, mxolod xuT wuTs gaZlevT!

- CemTvis sul erTi wuTic kmara, ledi hilda. me vici, rom Tqven iyaviT edvard lukasTan, mieciT mas es dokumenti, vici, rogor moxerxebulad SeaRwieT mis oTaxSi meored da aiReT werili xaliCis qveS sacavidan.

ledi hildas saxeze mkvdris feri daedo, magram holmsisaTvis Tvali ar moucilebia. sunTqva Seekra. sityvis warmoTqmis Zalac aRar hqonda.

- Tqven SeiSaleT, mister holms... Tqven SeiSaleT! - SesZaxa man bolos.

holmsma jibidan muyaos patara naWeri amoiRo. es iyo qalis fotosuraTi.

- ai, es Tan wamoviRe, vicodi, rom damWirdeboda, - uTxra man ministris meuRles. - policielma gicnoT.

qalma gaWirvebiT CaisunTqa haeri da Tavi savarZlis sazurges miayrdno.

- momismineT, ledi hilda... werili Tqvena gaqvT, magram saqmis mogvareba jer kidev SeiZleba. araviTari survili ara maqvs usiamovneba mogayenoT. Cemi valdebuleba moxdili meqneba, roca dakargul werils Tqvens qmars davubruneb. dahyeviT Cems rCevas, mendeT da iyaviT gulaxdili - esaa Tqveni xsnis erTaderTi gza.

am qalis simamacem aRtacebaSi momiyvanda. mas ar undoda Tavi damarcxebulad ecno.

- isev gimeorebT, mister holms: Tqven raRac suleluri fantaziis tyveobaSi xarT moqceuli.

holmsi skamidan wamodga:

- mebralebiT, ledi hilda. me rac SemeZlo, TqvenTvis yvelaferi movimoqmede, magram vxedav, uqmad gavrjilvar.

am sityvebze holmsma zaris Rilaks xeli daaWira. msaxuri imwamsve Semovida.

- mister treloni houpi Sinaa?

- Sin mxolod TxuTmeti wuTis Semdeg iqneba.

holmsma saaTs daxeda.

- kidev TxuTmeti wuTi, - Tqva man. - Zalian kargi, davelodebi.

msaxurma Zlivs moaswro karis gaxurva, rom ledi hildam xelebi gaSala da holmsis ferxTiT daeca. mSvenier saxeze cremli RapaRupiT Camosdioda.

- oh, SemibraleT, mister holms! SemibraleT! - evedreboda sasowarkveTili qali. - RvTis gulisaTis, nu etyviT! rom icodeT, rogor miyvars Cemi qmari. misTvis Tundac mcireodeni usiamovnebis miyeneba CemTvis autaneli satanjveli iqneba. es ambavi ki mis keTilSobil guls erTianad daamsxvrevs.

holmsma qali aayena.

- madlobeli var, miledi, rom, Tundac ukanasknel wams moegeT gons. wuTis dakargva aRar SeiZleba. sadaa werili?

qali sawer magidas mivarda, da iqidan grZeli cisferi konverti amoiRo.

- inebeT, mister holms... netav, arasodes ar mexila igi!

- rogor davubrunoT? - Cafiqrebuli ambobda holmsi. - saWiro kia saCqarod raime moxerxebuli gamosavali vipovoT!.. sadaa dokumentebiszardaxSa?

- sawol oTaxSi gaxlavT.

- Zalian kargi. zardaxSa axlave aq moitaneT.

erTi wuTis Semdeg hilda isev CvenTan gaCnda da xelT brtyeli wiTeli zardaxSa eWira.

- albaT morgebuli gasaRebi gaqvT, miledi, aba, gaaReT!

ledi hildam korsaJidan patara gasaRebi amoaZvrina da zardaxSa gaxsna. igi qaRaldebiT savse aRmoCnda. holmsma cisferi konverti im qaRaldebis SuaSi moaqcia. zardaxSa kvlav daketes da sawol oTaxSi isev Tavisi adgili miuCines.

- axla mzada varT Tqvens qmars SevxvdeT, - Tqva holmsma. - mis mosvlamde ki mTeli aTi wuTi Cvens gankargulebaSia, Cemis mxriv, Zalian did risks vewevi, rom mdgomareobidan gamogiyvanoT, ledi! amis sanazRaurod ki darCenili drois ganmavlobaSi patiosnad unda momiTxroT mTeli es ucnauri ambavi.

- yvelafers giambobT, mister holms! - SesZaxa ledim. - yovelgvari gadaWarbebis gareSe gicxadebT, rom Cemi qmris wyenas Tavis mokvla mirCevnia. albaT mTel londonSi ar moiZebneba qali, romelsac CemsaviT uyvardes Tavisi qmari da mainc, rom gaego, rac movimoqmede, erTi sityviT, risi gakeTebac maiZules, arasodes ar mapatiebda. igi ise maRla ayenebs Tavis sakuTar patiosnebas, rom ar SeuZlia vinmes upatiosno saqcieli miutevos. damexmareT, damixseniT, mister holms! Cems bednierebas, mis bednierebasa da orive Cvenganis sicocxles safrTxe emuqreba.

- Cqara, miledi, dro iwureba!

- jer kidev gaTxovebamde, mister holms, windauxedavi, qarafSutuli, grZnobamoreuli Seyvarebuli qaliSvilis werili davwere. marTalia, werilSi cudi araferi iyo, magram Cemi qmari mis daweras danaSaulad CamiTvlida. is werili rom waekiTxa, aRarafers damijerebda. werilis daweridan mravalma wyalma Caiara da megona, yvelaferi daviwyebas mieca. magram uecrad aw tragikulad daRupulma lukasma Sematyobina, rom is werili Cems xelTaa da Tqvens qmars unda vuCvenoo. vevedrebodi, SemibraleT-meTqi. werils dagibrunebo, SemomiTvala, oRond Tavisi pirobebic Tan moayola. werilis sanacvlod misTvis unda gadameca erT-erTi dokumenti, romelsac Cemi qmari depeSebisaTvis gankuTvnil zardaxSaSi inaxavda. albaT saministroSi mokalaTebulma viRac jaSuSma Seatyobina aseTi dokumentis arseboba. lukasi marwmunebda, rom es araviTar vnebas ar miayenebda Cems qmars. warmoidgineT Tqveni Tavi Cems adgilze, mister holms! ra unda meqna?

- yvelaferi unda mogeTxroT qmrisaTvis.

- ar SemeZlo, mister holms, ar SemeZlo! erTi mxriv, meloda gardauvali daRupva, meore mxriv ki, Tumca qmris kuTvnili dokumentis aReba saSinelebad mimaCnda, magram savsebiT warmodgenili mainc ara mqonda, ra Sedegebi SeiZleboda mohyoloda amas saerTaSoriso politikis arenaze. da qurdoba Cavidine, mister holms. gasaRebis zoma aviRe. xolo im kacma, lukasma, meore gasaRebi gaakeTebina. zardaxSa gavaRe, dokumenti aviRe da godolfinstritze lukass mivutane.

- da ra moxda iq, miledi?

- rogorc daTqmuli gvqonda, karze davakakune. lukasma gaaRo. oTaxSi Sevyevi da kari naxevrad Ria davtove, radgan im kacTan marto darCenis meSinoda. maxsovs: roca saxlSi Sevdiodi, quCaSi viRac qali iyo atuzuli. Cveni molaparakeba swrafad dasrulda. Cemi werili sawer magidaze edo. dokumenti gadaveci Tu ara, werilic damibruna. imave wams karebSi xmauri atyda da derefanSi fexis xma gaisma. lukasma swrafad gadaswia xaliCa, dokumenti sacavSi Cado da zed isev xaliCa gadaafara.

is, rac Semdeg moxda, raRac koSmars hgavda. me davinaxe Savgvremani giJuri saxe, gavigone xma qalisa, romelic frangulad gahyviroda: `tyuilad ar velodi! dabolos mogaxelTe im qalTan!~ raRac veluri scenis mowme Seviqeni. davinaxe, rogor staca xeli kacma skams, xolo qalis xelSi xanjalma ielva. Tvali avaride saSinelebas, gaviqeci, gamovvardi saxlidan da mxolod meore dRes diliT gavige sazareli mkvlelobis ambavi. im saRamos bednieri viyavi, radgan Cemi werili davibrune da jer kidev ar mqonda Segnebuli, ras mimzadebda momavali.

magram meore diliT gavige, rom vais TavdaRweuli, vuis gadaveyare. qmarma dokumentis dakargva SeniSna, da misma sasowarkveTilebam mec SemaZrwuna. Zlivs Sevikave Tavi, lamis ferxTiT Cavuvardi da yvelaferi vuambe. magram maSin xom isic unda meambna, rac uwin moxda! im diliT TqvenTan movedi da mxolod maSin Sevigne Cem mier Cadenili danaSaulis mTeli simZime. im wuTidan sul imaze vfiqrobdi, rogor damebrunebina ukanve dokumenti. igi xom iqve unda yofiliyo, sadac lukasma im saSineli qalis mosvlamde Seinaxa. is qali rom ara, saidumlo sacavis adgilsamyofels me ver mivakvlevdi. rogorme unda SemeRwia lukasis yofil oTaxSi. mTeli ori dRe vuTvalTvade im saxls, magram kari mudam magrad Carazuli iyo. ukanasknelad guSin saRamos vcade. Tqven ukve iciT, rogor movaxerxe werilis aReba. Sin movitane da gadavwyvite momespo, radgan ar vicodi, rogor damebrunebina qmrisaTvis ise, rom yvelaferi ar gamendo... RmerTo Cemo, misi nabijis xma mesmis, kibeze amodis!

evropis saqmeTa ministri aRelvebuli Semovarda oTaxSi.

- ra aris axali, mister holms, ra aris axali? - Sehyvira man.

- maqvs raRac imedi.

- madloba RmerTs! - aRtacebiT warmoTqva man. saxe gaubrwyinda. - premier-ministri sadilad mewveva. SemiZlia gavaxaro? foladis nervebi aqvs, magram vici, rom TiTqmis ar sZinavs im dRidan, rac es ambavi moxda... jeikobs, sTxoveT premier-ministrs, aq amobrZandes. rac SegexebaT Tqven, - da meuRles miubrunda, - ara mgonia, Zvirfaso, TqvenTvis saintereso aRmoCndes es politikuri baasi. ramdenime wuTis Semdeg yvelani sasadiloSi geaxlebiT.

premier-ministrs TavdaWeriloba ar aklda, magram TvalTa elvarebasa da xmel-xmeli xelebis mousvenar moZraobaze Sevatyve, rom Tavisi axalgazrda kolegis mRelvareba masac gadasdeboda.

- rogorc vamCnev, mister holms, raRac axali ambis Tqmas unda apirebdeT?

- jerjerobiT arcTu saxarbielodaa saqme, - miugo Cemma megobarma. - sadac ki xeli mimiwvdeboda, cnobebi Sevkribe da davrwmundi, rom mRelvarebisaTvis safuZveli ar arsebobs.

- magram es ar kmara, mister holms. Cven erTTavad vulkanze cxovreba ar SegviZlia. gvinda garkveulad vicodeT avica da kargic.

- imedi maqvs werils vipoviT. rac ufro mets vfiqrob am saqmeze, miT ufro vrwmundebi, rom werili am saxlis farglebs ar gascilebia.

- mister holms!

- Tu mas gaitacebdnen, axla ukve gamoqveynebulic iqneboda.

- magram ra azri eqneboda werilis aRebas, Tu isev aqve unda daetovebinaT?

- me arc imis mjera, rom werili daikarga.

- maSin ranairad gaqra zardaxSidan?

- arc imaSi var darwmunebuli, rom zardaxSidan gaqra.

- mister holms, axla xumrobis dro ar aris! garwmunebT, werili zardaxSaSi araa.

- orSabaTis Semdeg CaixedeT?

- ara, magram es wylis nayva iqneboda.

- SeiZleba, ver SeniSneT.

- es SeuZlebelia.

- vin icis! aseTi ambebi momxdara! iq xom sxva sabuTebic iqneboda. SeiZleba maT Soris gaibna.

- werili zemodan ido.

- SeiZleba zardaxSa vinmem Searxia da konvertma adgili icvala.

- ara, ara, yvelaferi amoviRe.

- magram amis Semowmeba xom advilia, houp! - uTxra premier-ministrma. - ubrZaneT, moitanon aq zardaxSa.

evropis saqmeTa ministrma zars TiTi daaWira.

- jeikobs, momitaneT Cemi qaRaldebis yuTi... sruliad amaod vkargavT dros, magram Tu Tqven es dagakmayofilebT, ra gaewyoba, SevamowmoT... gmadlobT, jeikobs, aq dadgiT... gasaRebi yovelTvis saaTis Zewkvze maqvs. ai yvela qaRaldi, xom xedavT: lord merous werili, ser Carlz hardis moxseneba, memorandumi belgradidan, cnobebi ruseT-iaponiis puris gadasaxadebze, werili madrididan, lord flauersis pataki... RmerTo Cemo! es ra aris? lord belinjer! lord belinjer!

premierma cisferi konverti xelidan gamostaca:

- diax, is gaxlavT. werili gauxsnelia... gilocavT, houp!

- madlobeli var! madlobeli var! ra tvirTi momexsna mxrebidan!.. magram es miuwvdomelia... SeuZlebelia... mister holms, Tqven jadoqari xarT, Tqven misani xarT! saidan gaigeT, rom werili aq aris?

- davadgine, rom sxvagan arsad ar iyo...

- sakuTar Tvalebs ar vujereb! - Tqva da oTaxidan swrafad gavarda. - sad aris Cemi coli? unda vaxaro, rom yvelaferi mogvarda. hilda! hilda! - ministris xma kibidan ismoda.

premierma Tvalebi moWuta da holmss ise gadaxeda.

- momismineT, ser, - mSvidad uTxra man Cems megobars. - aq sxva raRac imaleba. rogor aRmoCnda werili xelaxla zardaxSaSi?

holmsma RimiliT moarida Tvali mis gamWriax mzeras da ise upasuxa:

- Cvenca gvaqvs Cveni diplomatiuri saidumloebani, - Tqva es, quds xeli wamoavlo da kars miaSura.

Savi piteri
Cemi megobari sulieri da fizikuri Zalebis iseTi gafurCqvnis xanaSi, rogorc 1895 wels, arasodes minaxavs. sul ufro metad ixveWda saxels, sul ufro farTovdeboda misi praqtika. sxvaTa saidumlo ambebi rom ar gavamJRavno, Cems Tavs nebas ver mivcem, Tundac gakvriT vaxseno im gamoCenil adamianTa saxelebi, romelTac bevrjer gadmolaxes beikerstritze Cveni ubralo binis zRurbli. unda iTqvas, rom holmss, rogorc yvela did Semoqmeds, mxolod Ziebis xelovnebis siyvaruli amoqmedebda. arca msmenia (holdernesis hercogis erTaderTi SemTxvevis garda), rom Tavisi fasdaudebeli samsaxurisaTvis didi gasamrjelo moeTxova. imdenad uangaro iyo da imdenad damoukidebeli, rom zogjer mdidarsa da warCinebul adamianebs uars eubneboda daxmarebaze, Tu maT saidumloebaTa ZiebaSi sainteresosa da mimzidvels verafers xedavda. imave dros mTeli kviraobiT gulmodgined ikvlevda romelime Raribis saqmes, Tu es saqme imdenad idumalebiT moculi da amaRelvebeli iyo, rom SeeZlo misi warmosaxvis agzneba da saSualebas aZlevda gamoeyenebina Tavisi daxvewili ostatoba.


:

uploads
uploads -> Ali məktəb psixologiyası
uploads -> CəFƏR İbrahimov
uploads -> «xalqların psixologiyası»
uploads -> Mövzu İstehlakçi davranişinin təDQİQİ İstehlakçı davranışı nəzəriyyələri
uploads -> İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrin sui-istifadəsi ilə əlaqədar detoksifikasiyanın keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında
uploads -> Biblioqrafiya
uploads -> Affektive Störung Diagnose Affektive Störungen sind durch Störungen der Stimmungslage, des Antriebs
uploads -> Kolleg-14 juni-zch-affekt


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


masr-flsf--elm-v-mdnyyt-13.html

masr-flsf--elm-v-mdnyyt-2.html

masr-flsf--elm-v-mdnyyt-7.html

masr-flsf-mktblr-v-tlmlr.html

masr-qrb-mdnyytnn-2.html