1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35

7. Vlerësimi i lëndës së të drejtës civile bëhet në dy forma:

1. Me

provim

,

i cili realizohet në muajin Qershor në fund të cdo viti akademik. Provimi zhvillohet me

shkrim

dhe është

i sekretuar

. Hapja e zarfave me rezultatet dhe krahasimi i tyre me zarfat me emrat e kandidatëve bëhet

në mënyrë publike

para gjithë kandidatëve që kanë marrë pjesë në provim. Teza e provimit është e ndarë në dy pjesë:

Pjesa e Parë

, që është teorike, me pyetje në formë testi, pyetje përshkruese, diskutime konceptesh, interpretime dispozitash ligjore, analiza të problemeve juridike, e cila varion nga

20 pikë

, sipas rastit, dhe

Pjesa e Dytë

, e cila është Praktike dhe ka dy deri në tre kazuse nga praktika gjyqësore. Kjo pjesë e tezës ka

50 pikë

sipas rastit konkret, në mënyrë të tillë që totali i të dyja pjesëve të Tezës së Provimit të së drejtës |Civile, të mos i kalojë

70 pikë

. Në ndërtimin e Tezës bëhet kujdes që të përfshihen të gjitha pjesët e së Drejtës Civile: Subjektet, Përfaqësimi, Pronësia, Trashëgimia, Parashkrimi, Detyrimet dhe Kontratat, me qëllim që të kontrrollohen dijet e kandidatëve në cdo pjesë të kursit;

2. Vlerësimi i vazhdueshem

bëhet në bazë të rezultateve te arritura ne cdo diskutim, detyrë, temë apo material të përgatitur nga kandidati. Ky vlerësim është

30 pikë

dhe i bashkangjitet vlerësimit përfundimtar të kandidatit që mbaron Shkollën. Në këtë vlerësim do të përfshihen këto komponentë:
2.1 Pjesëmarrja dhe aktivizimi i kandidatëve në diskutime, zgjidhjet e rasteve praktike, mënyra e diskutimi dhe e debatit shkencor. Kjo pjesë do të vlerësohet me 10 pikë nga 30 pikë që ka në total vlerësimi i vazhdueshëm;
2.2 Cilësia e dhënies së argumentave dhe zgjidhjeve të duhura ligjore të rasteve praktike. Kjo pjesë do të vlerësohet me 10 pikë nga 30 pikë që ka në total vlerësimi i vazhdueshëm;
2.3 Mënyra e pëgatitjes së tre detyrave me shkrim që janë parashikuar për t'u kryer nga kandidatët. Aftsitë hulumtuese dhe studimore, respektimi i afateve të caktuara nga pedagogët dhe origjinaliteti i shkrimit. Kjo pjesë do të vlerësohet me 10 pikë nga 30 pikë që ka në total vlerësimi i vazhdueshëm;

 1. OBJEKTIVAT


Trajtimi i disiplinës të së Drejtës Civile në Shkollën e Magjistraturë do të synojë në përmbushjen e disa qëllimeve dhe objektivave kryesore të cilat janë: 1. Përgatitja e magjistratëve të aftë për dhënien e vendimeve gjyqësore civile cilësore dhe profesionale.


 1. Nxjerrja e magjistratëve që të realizojnë hartimin e vendimeve gyqësore të argumentuara drejt nga pikëpamja llogjike dhe gjyqësore të mbështetura si në provat e administruara gjatë procesit gjyqësor ashtu edhe në dispozitat ligjore.


 1. Edukimi i gjyqtarëve të pavarur, të tillë që t’i japin zgjidhjet e çështjeve.


 1. Nxitja e punës shkencore dhe të pavarur qoftë gjatë viteteve të shkollës, qoftë gjatë viteve të ushtrimit të profesionit të magjistratit.


 1. Edukimi i ndershmërisë dhe i pastërtisë së figurës të ushtrimit të magjistratit.


 1. Përgatitja me njohuritë më të domodoshme bazë të lëndës së të “Drejtës Civile”.


 1. Ndërthurjen e elementeve proceduriale me ata materiale në zgjidhjen dhe trajtimin e konflikteve civile.

 2. e te tjera:

II. RRUGËT E ARRITJES SË OBJEKTIVAVE


Mësimi i së Drejtës Civile në Shkollën Shqiptare të Magjistraturës dhe objektivat e mësipërme gjatë vitit të parë teorik, do të realizohen nëpërmjet këtyre rrugëve:
A.Trajtimit të elementëve teorike të rinj nga ana e lektorit. Në këto raste teorike do të synohet :

a. të shmanget dhënia e njohurive nga studentet gjatë katër viteve të ndjekur në fakultetet e drejtësisë, duke u ndalur vetëm në tema teorike të trajtuara me pak.


b. të trajtohen leksione me tema të aktualitetit, si p.sh.B. Orëve të ushtrimeve të trajtuara në dy modele kryesore:

 1. Modeli i parë i një ore praktike do të jetë si më poshtë:

Do të jepen të pakten katër deri në pesë raste praktike në çdo orë nga ana e lektorit dhe të analizohen ato prej tij para kandidatëve.

Këto raste do të jepen nga praktika e gjykatave gjyqësore shqiptare të të treja shkallëve (përfshirë praktikën nga viti 1994 e në vazhdim që rregullohet nga KODI CIVIL që është në fuqi, praktikën nga viti 1929 deri në vitin 1993, që rregullohej nga Kodi i Zogut, dekreti “Mbi pronësinë”, Ligji mbi veprimet juridike dhe detyrimet, Kodi Civil i vitit 1981 e të tjera), nga praktika e Gjykatës Kushtetuese, nga praktika gjyqësore e vendeve Perëndimore qofshin këto të të Familjes Romane apo të Familjes së Common Law – ut e të tjera, nga Jurisprudenca e GJEDNJ dhe e Gjykatës së Drejtësisë, trajtime të akteve ndërkombëtare të lidhura me fushën e së drejtës civile, ku Republika e Shqpërisë ka aderuar, trajtime të legjislacionit të BE-së për shkak të qënies së Republikës së Shqipërisë vend kandidat për tu anëtarësuar në BE.


 1. Modeli i dytë i një ore praktike do të jetë si më poshtë: do të bëhen analiza e rasteve konkrete praktike nga ana e kandidatëve. Këto raste do të jepen nga lektori në orën përkatëse të ushtrimeve ose të një ore paraprake dhe do të pushohen apo zgjidhen kandidatët. Gjatë orëve të ushtrimeve do të bëhen edhe inskenime të proceseve gjyqësore për të zgjidhur rastet praktike të dhëna, ku secili nga kandidatët të luajë rolin e gjyqtarit, prokurorit, avokatit të secilës palë, apo njërën nga palët, ose ndonjë pjesmarrës tjetër në mosmarrëveshje. Këto të fundit do të përgatiten paraprakisht nga studentët së bashku edhe me materialet e secilit pjesmarrës (vendimi gjyqësor, pretenca, fjala e mbrojtjes e të tjera). Kursi i kandidateve gjatë orëve të ushtrimeve mund të ndahet në grupe.
C. Punime të pavarura në formën e temave, esseve, punimeve, memove, etj:

Punimet do të bëhen në formën e esse-ve të memove apo opinioneve ligjore për çështje të rëndësishme juridike apo të praktikës, si p.sh. Pavlefshmëria e kontratës së shitjes, pavlefshmëria e testamentit, pjestimi i pasurisë së paluajtëshme, zgjidhje e konflikteve që rrjedhin nga kontrata e qirasë, etj.


Gjatë këtij viti akademik do të zgjidhen gjithsej tre punime me tematikë nga lista e mëposhtme:
a. Grumbullim dhe ilustrime për debat nga Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me zotësinë juridikë dhe treguesit e gjendjes civile të personave fizikë, të tilla si: e drejtën e emrit, e mbiemrit, e vendbanimit, e ndryshimit të gjinisë, e drejta për jetë dinjitozë dhe për vdekje dinjitoze, lindja e gabuar, apo konceptimi i gabuar, etj
b. Shoqëria e thjeshtë subjekt apo kontratë?
c. ......
d. Sipërmarrja dhe shitja me rezervë e pronës në këndvështrimin e legjislacionit dhe gjykatës shqiptare e krahasuar me legjsilacionin dhe praktikën gjyqësore e të paktë dy ose tre vendeve të BE-së, të tilla si Italia, Franca, Gjermania, Kroacia, Austria, Polonia, etj;
D. Studimeve të rasteve gjyqësore në grupe të përbëra nga 2-3 kandidatë. Pas studimit do të diskutohen në orët e ushtrimeve konkluzionet e nxjerra nga kandidatët.

IV. STRUKTURA E LЁNDËS


I. Personat juridik dhe veprimet juridike (140 nene) 16 ore -M.SEMINI


 1. Personat juridik, zotesia juridike, zotesia per te vepruar, shpallja e zhdukjes se personit, shpallja e vdekjes se personit, (4 orë)

 2. Krijimi dhe Mbarimi i personave juridik, llojet e personave juridikë publik private, shoqatat, fondacionet, me menyren e rregjistrimit te tyre, likujdimi dhe falimentimi. (3 orë)

 3. Rekomandimi i KE-së, datë 12.3.2014 mbi një drejtim të ri të falimentimit të subjekteve treëtare. (1 orë)

 4. Lindja e gabuar dhe konceptimi i gabuar. Shpërblimi i dëmit dhe legjitimiteti i paditësit apo të paditurit në këto lloj cështjesh. Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me këtë cështje; (2 orë)

 5. Treguesit e gjendjes civile, e drejta e emrit, e mbiemrit, e ndryshimit të gjinisë, e zgjdhjes së vendbanimit, të vendqëndrimit, e drejta e jetës dhe e drejta për të vdekur, e drejta për tu harruar, etj. Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me këtë cështje; (4 orë)

Metodologjia:

Raste Studimore, Pune ne grup, Debat

Literatura

Kodi Civil i vitit 1929.

Kodi civil i vitit 1981.

Nr.5674 Vendimi/Nr2524 Akti/dt.22.11.2004

Nr.2375 Vendimi/Nr.3670 Akti/dt.29.05.2003

Nr.626 Vendimi/Nr.892 Rregj.Them

Ligji nr.9723 per QKR;

Dispozitat e ligjit nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”

Ligji nr. 8789 date 07.05.2001 ”Per regjistrimin e organizatave jofitimprurese””;

Neni 68 i Kushtetutes;

Ligji nr.9000 ”Per organizimin dhe Funksionimin e Keshillit te Ministrave”;

VKM Nr.537, datë 1.8.2007:

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.3, datë 19.1.2005,

Macalin Moxamed Sed Dahir v. Switzerland (application no. 12209/10)

Rasti Stjerna kundër Finlandës i GJEDNJ-së 

Rasti Burghartz kundër Zvicrës 

VO kundër Francës, GJEDNJ 8 tetor 2004; Cusan and Fazzo v Italy Hämäläinen v. Finland, 2014

Cështja Leventoglu Kundër Turqisë

Cështja YY kundër Turkey Cusan and Fazzo v. Italy - 2014;

Rasti i Karen Ann Quinlan (29 Mars 1954 – 11 Qershor 1985)

Rasti Terri Schiavo është një luftë ligjore që zgjati 1990-2005. Gjykata e Lartë e Floridas dhe Gjykata Supreme e SHBA-së.

Rasti Rasouli- Gjykata e Apelit për Ontarion, Kanada.

Rasti Rees (Respondent) v Darlington Memorial Hospital NHS Trust (Appellants)

Çështja Robaks kunder Shteteve te Bashkuara.

Supreme Court of Virginia ,Valerie F.Nunnally v Dr Avis Adriena Shtator,1997.


 1. Perfaqesimi kufijte e perfaqesimit, prokura dhe forma e saj, perfaqesimi pa te drejte.

6 ore -V. KONDILI

Metodologjia:

Rast Studimor, Pune ne grup, Debat

Literatura

“E Drejte Civile. Pjesa e Pergjithshme”. V. Kondili, Tirane 2007 1. Parashkrimi, heqja dore nga parashkrimi. Permbushja e detyrimit jashte afatit, pezullimi dhe nderprerja e parashkrimit dekadenca. Legjislacioni i BE-së lidhur me parashkrimin në detyrimet jashëkontraktore apo në cështjet civile që zgjidhen me ndërmjetësim.

2 ore Dashamir KORE

Metodologjia:

Rast Studimor, Debat

Literatura

E Drejte Civile”, nga autorë të ndryshëm si: A. Nuni, J. Latifi, Rustem Gjata, Valentina Kondili, Tirane.

DIREKTIVA 2008/52/EC e Këshillit dhe Parlamentit EuropianN, 21 Maj 2008; Regullorja (

EC

) No 864/2007 e Këshillit dhe Parlamentit Europian, me 11rregullat që lidhen me parashkrimin.

 1. Veprimet juridike, pavlefshmeria e veprimeve juridike, forma e veprimit juridik veprimet juridike me kusht dhe me afat.

6 ore- A. NUNI

6 ore A. HAJDARI

Metodologjia:

Rast Studimor, Pune ne grup, Debat

Literatura

e detyrueshme – e drejta civile teksti në qarkulli, botim i univeretitetit juridik publik Tirane.

e rekomanduar – botime në revista jeta juridike dhe revista avokatia.

-Vendimi nr. 1, datë 06. 01. 2009 i Kolegjeve të Bashkuara.

-Vendimi nr. 52, datë 02. 02. 2012 i Kolegjeve të bashkuara.

-vendimi nr. 37, datë 24. 01. 2012 i Kolegjit Civil të GJL

-vendimi nr. 59, datë 07. 02. 2012 i Kolegjit Civil të GJL

-vendimi nr. 13, datë 09. 03. 2006 i Kolegjeve të Bashkuara.

-vendimi nr. 256, datë 01. 06. 2010 i Kolegjit Civil, GJL

-vendimi nr. 15 datë 10. 01. 2010 i Kolegjit Civil, GJL

-vendimi nr. 133, datë 29.03. 2011 i Kolegjit Civil. GJL

-vendimi nr. 1, datë 09. 01. 2009 i Kolegjit Civil të GJL

-vendimi nr. 932, datë 22. 06. 2000 i Kolegjeve të Bashkuara.

-vendimi nr. 1017, datë 16. 06. 2005 i Kolegjit Civil të GJL

2. PRONESIA (172 NENE)


I .

Kuptimi juridik i sendit.


Raporti i sendit të palujtshëm me të drejtën reale.

2 ore - M. SEMINI


Kalimi i pronësisë.4 ore A. HAJDARI


Metodologjia:

Rast Studimor, Debat

Literatura

- “Pronesia”, Avni Shehu, Shtepia Botuese e Librit Universitar, Tirane 1998

- E Drejte e Pronesise”, V.Kondili, Tirane 2007.

- “E Drejta e Pronesise” A. Nuni, Tirane.

-vendimi nr. 5, datë 31. 05. 20011 i Kolegjeve të Bashkuara.

II.2 ore- A. HAJDARI

Metodologjia:

Rast Studimor, Pune ne grup, Debat

LiteraturaLigji nr. 7843 dt.21.07.1994 “Per regjistrimin e pasurive te paluajtshme i ndryshuar:;

-vendimi nr. Datë 06. 01. 2009 i Kolëgjeve të Bashkuara të GJL

Vendim nr. 1385, date 08.04.2002 i gjykates se rrethit gjyqesor tirane;

Vendim nr. 3, date 03.02.2006 i Gjykates se Larte

III.
4 ore - D. KORE


Metodologjia:

Rast Studimor, Pune ne grup, Debat

Literatura

II.
IV.Metodologjia:

Rast Studimor, Pune ne grup, Debat

Literatura

Nr.3031 Vendimi/Nr.2038 Akti/dt.16.04.2004

Nr. - /dt.11.02.2004

V


6 ore –A. HAJDARI dhe V. KONDILI

Metodologjia:

Rast Studimor, Pune ne grup, Debat

Literatura

Semetri i II-të (5 orë në javë)


 1. TRASHEGIMIA (102 nene)


34 ore A. HAJDARI (gjithsej)

3 orë sem i I-rë

31 orë sem II-tëDo'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

LËNDËt që zhvillohen në shkollën e magjistraturës në vitin e parë

bet1/35
Sana24.06.2017
Hajmi4.41 Mb.

SHKOLLA MAGJISTRATURËS

Rr “Elbasanit” ( Pranë) Fakultetit të Gjeologji Minierave Tiranë

Tel: (04) 2468825/2468827/221, oreoreore.magjistratura.edu.al

LËNDËT QË ZHVILLOHEN NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS NË VITIN E PARË


 1. Hyrje……………………………………………………………

 2. Përmbajtja……………………………………….…………….

 3. Programi i Lëndës së të Drejtës Civile……..….………...

- Matrica e të Drejtës Civile ………………….………….

 1. Programi i Lëndës së Procedurës Civile………………..

 • Matrica e Procedura Civile …………………………

 1. Programi i Lëndës së të Drejtë Penale ……….…….....

- Matrica e të Drejtës Penale…………………….……….

 1. Programi i Lëndës së Procedurës Penale……….………

- Matrica e Procedura Penale …………………….………

 1. Programi i Lëndës së të Drejtës Tregtare………………

- Matrica e të Drejtës Tregtare………………….……...

 1. Programi i E Drejtë Kushtetuese………………………….

- Matrica e të Drejtës Kushtetuese ………………..…..

 1. Programi i E Drejtë e BE-së…………….……………..…..

 • Matrica e Lëndës së të Drejtës së BE-së……..….…

 1. Programi i E Drejtë Administrative……….……………...

 • Matrica e Lëndës së të Drejtës Administrative…….

 1. Programi i Lëndës së të Drejtë Familjare ……………….

 • Matrica e të Drejtës Familjare …………………………

 1. Programi i Lëndës së të Drejtës së Punës & Sigurimeve Shoqërore

 • Matrica e të Drejtës së Punës & Sigurimeve Shoqërore……

 1. Programi i Lëndës së Të Drejtave të Njeriut………………

 • Matrica e të Drejtave të Njeriut………………………..

 1. Programi i Lëndës së Etikës Profesionale…….…………….

 • Matrica e Etikës Profesionale……….…………............

 1. Programi i Lëndës së Shkrimit dhe Arsyetim Ligjor…….

 • Matrica e Shkrimit dhe Arsyetimit Ligjor……………..

 1. Programi i Lëndës së të Drejtës Ndërkombëtare Private….

 • Matrica e të Drejtës Ndërkombëtare Private…………….

 1. Programi i Lëndës së Menaxhimi I Gjykatave dhe i Rasteve

& Administrimi i Prokurorisë ………………….…………..

 • Matrica e të Menaxhimi I Gjykatave dhe i Rasteve

& Administrimi i Prokurorisë………………………………

 1. Programi i Lëndës së të Drejtës Tatimore & Doganore……..

 • Matrica e të Drejtë Tatimore & Doganore………………

 1. Programi i Lëndës së Pronësisë Intelektuale…………………

 • Matrica e Pronësisë Intelektuale …………………………

 1. Programi i Ndërmjetësimi dhe Arbitrazhit …………………….

 • Matrica e Ndërmjetësimit dhe Arbitrazhit …………………

3. PROGRAMI I LËNDËS


E DREJTA CIVILE”


(Për Shkollën e Magjistraturës) (Viti Akademik 2015-2016) (Për vitin e parë)

 1. Ngarkesa Mësimore vjetore : 140 orë mësimore. nga 60 min


 1. Ngarkesa Mësimore javore : 4 orë semestrin e parë 64 orë

5 orë semestrin e dytë 76 orë

 1. Viti akademik i ndarë në dy semestra :

  • Semestri i parë: 16 javë 5 tetor – 5 shkurt

  • Semestri i dytë : 15 javë 8 shkurt - 20 maj
4. Detyrimet e tjera vjetore Nga periudha 23 Maj deri 10 korrik 2016 do të shlyhen detyrimet vjetore, provime, punime të pavarura, tema kursi e të tjera.

 1. Provimi i lëndës në muajin Qershor.

 1. Pedagogët:

Pedagogu përgjegjës

: Prof.dr. Mariana SEMINI -

65 orë

Subjektet e së Drejtës Civile. Detyrimet dhe kontratat Artan HAJDARI –

52 orë

Veprimet juridike, servituti, kuptimi i pronësisë dhe mbrotja e saj, regjistrimi i pasurive të paluajtëshme, trashëgimia
Prof.dr. Ardian NUNI -

6 orë

Veprimet juridike Docent. Valentina KONDILI –

9 orë

insitututi përfaësimit dhe një leksion nga mbrotja e pronësisë. Dashamir Kore -

6 orë

Parashkrimi. Bashkëpronësia .
Dr.Ervin PUPE –

2 orë

Kontrata e qirasë. (i ftuar)

Lënda e “E DREJTA CIVILE” është një nga disiplinat më të rëndësishme të programit mësimor, teorik dhe praktik të Shkollës së Magjistraturës.


Viti

Semester

Numri i orëve

për leksionNumri orëve për debat

I

I + II

110

30
?